Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) jako Zamawiający w postępowaniu o zamówienie publiczne na przeprowadzenie warsztatów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 2” informuje, że do upływu terminu składania ofert zostały złożone następujące oferty:

 

Nr oferty Nazwa firmy lub imię i nazwisko wykonawcy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania Cena oferty brutto
1 Joanna Dejko

Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych

Stoczek 9  

21-077 Spiczyn

8 960,00 zł
2 Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa  Wiedzy Powszechnej

ul. Jagielońska 59

10-228 Olsztyn

6 274,00 zł

 

Termin wykonania zamówienia zgodnie z postanowieniami SIWZ. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia w wysokości 6 285,00 zł brutto

 

Uwaga!
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp. Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji powyższych informacji zobowiązani są do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. Oświadczenie należy przekazać Zamawiającemu pisemnie w formie oryginału wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej informacji: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie, ul. Bałtycka 65, 10-175 Olsztyn.

 

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej