Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie zawiadamia, że w postępowaniu na przeprowadzenie warsztatów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1” prowadzonym trybie przetargu nieograniczonego, zostały wybrane następujące oferty:

W części I (blok warsztatów rozwoju osobistego skierowany do młodzieży w wieku 15 – 16 lat) oferta nr 2 złożona przez Akademię Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o., ul. Straganiarska 20/22, 80-837 Gdańsk. Wybrana oferta uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. W części I złożono 3 oferty, nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty. Punktacja przyznana ofertom przedstawia się następująco:

Nr oferty Nazwa firmy lub imię i nazwisko wykonawcy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania Ilość punktów w kryterium cena Ilość punktów w kryterium jakość Łączna ilość punktów
1 Pracownia Psychologiczno – Pedagogiczna Centrum Kursów Psychologicznych

POSTERUS

ul. Kołłątaja 2A/2

83-110 Tczew

34,80 40,00 74,80
2 Akademia Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o.

ul. Straganiarska 20/22

80-837 Gdańsk  

 60,00  38,80  98,80
3 EDUGIKA Centrum Szkoleniowe

Krzysztof Dąbrowski

ul. Polna 14/13

10- 059 Olsztyn

56,40 14,80 71,20

 

W części II (Trening Zastępowania Agresji) oferta nr 2 złożona przez Akademię Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o., ul. Straganiarska 20/22, 80-837 Gdańsk. Wybrana oferta uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. W części II złożono 2 oferty, nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty. Punktacja przyznana ofertom przedstawia się następująco:

Nr oferty Nazwa firmy lub imię i nazwisko wykonawcy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania Ilość punktów w kryterium cena Ilość punktów w kryterium jakość Łączna ilość punktów
2 Akademia Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o.

ul. Straganiarska 20/22

80-837 Gdańsk  

  60,00  16,00  76,00
3 EDUGIKA Centrum Szkoleniowe

Krzysztof Dąbrowski

ul. Polna 14/13

10 – 059 Olsztyn

56,40 4,00 60,40

 

Zamawiający unieważnił postępowanie w części III (blok warsztatów rozwoju osobistego skierowany do osób w wieku 17 – 25 lat). W części III złożono 3 oferty, Zamawiający wykluczył z postępowania Wykonawcę Akademię Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o., ul. Straganiarska 20/22, 80-837 Gdańsk gdyż nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: trener prowadzący warsztaty nie posiada wymaganego doświadczenia w realizacji usług szkoleniowych. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. W związku z tym Zamawiający unieważnił postępowanie w tej części na podstawie art. 93, ust 1 pkt 4 ustawy Pzp ponieważ cena oferty najkorzystniejszej lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.