Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) jako Zamawiający w postępowaniu
o zamówienie publiczne na przeprowadzenie warsztatów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1” informuje, że do upływu terminu składania ofert zostały złożone następujące oferty:

 

Nr oferty Nazwa firmy lub imię i nazwisko wykonawcy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania Cena oferty brutto

Część I

Cena oferty brutto

Część II

Cena oferty brutto

Część III

1 Pracownia Psychologiczno – Pedagogiczna Centrum Kursów Psychologicznych

POSTERUS

83 – 110 Tczew ul. Kołłątaja 2A/2

12 500,00 18 000,00
2  Akademia Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o.

Ul. Straganiarska 20/22

80 – 837 Gdańsk

7 195,00 6 185,00 11 200,00
3 EDUGIKA Centrum Szkoleniowe

Krzysztof Dąbrowski

Ul. Polna 14/13 10 – 059 Olsztyn

7 639,50 6 583,50 11 520,00

 

Termin wykonania zamówienia zgodnie z postanowieniami SIWZ. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia w wysokości: 24 980,00 brutto, w tym:

Część I – 7 295,00 zł brutto

Część II – 6 285,00 zł brutto

Część III – 11 400,00 zł brutto

Uwaga!
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp. Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji powyższych informacji zobowiązani są do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. Oświadczenie należy przekazać Zamawiającemu pisemnie w formie oryginału wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej informacji: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie, ul. Bałtycka 65, 10-175 Olsztyn.

Załącznik:

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp