Wykonawcy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie informuję, że w postępowaniu na przeprowadzenie warsztatów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 2” wpłynęło następujące zapytanie od Wykonawcy:

Pytanie: 

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie dotyczące wymaganego doświadczenia prowadzących zająca.
Chodzi o Rozdz. VI, punkt 8 – Przy wypełnianiu załączników nr 4 – 6 tj. oświadczeń dotyczących osób należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

1)    „Wykaz usług związanych z prowadzeniem warsztatów w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE – w tym miejscu należy wpisać wszelkie warsztaty za zakresu związanego z zakresem zamówienia, które prowadziła osoba wskazana w ofercie.

2)    Zamawiający będzie punktował liczbę warsztatów, więc w załączniku należy ująć jak największą ich liczbę (do otrzymania maksymalnej liczby punktów należy wskazać 10)…”

Biorąc pod uwagę powyższy zapis, czy znakomite kwalifikacje oraz bogate doświadczenie związane z realizacją analogicznych zajęć w ramach tej samej grupy docelowej projektu, zdobyte poza projektami współfinansowanymi ze środków UE nie mają żadnego znaczenia w przyznawaniu punktów za doświadczenie?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami rozdz. VI pkt 8 SIWZ punktowane będzie wyłącznie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE.