Wykonawcy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie informuję, że w postępowaniu na przeprowadzenie warsztatów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 2” wpłynęło następujące zapytanie od Wykonawcy:

Pytanie:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informacje, na tematy  kwot, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia. 

Swoją prośbę motywujemy faktem, że analogiczne postępowania ogłoszone przez Zamawiającego zostało unieważnione gdyż kwota przeznaczona na zamówienie zdecydowanie odbiegała od cen zaproponowanych przez Wykonawców (a co za tym idzie – były to ceny nierynkowe). Czy w aktualnym postępowaniu kwoty te uległy zwiększeniu?  Jeśli tak – do jakiego poziomu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zapytanie nie wypełnia przesłanki art. 38 ust. 1 ustawy Pzp tj. nie dotyczy treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia więc Zamawiający nie ma podstaw do odpowiedzi. Jednocześnie Zmawiający informuje, że kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia podaje bezpośrednio przed otwarciem ofert, zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy.