1. Zamawiający

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie

 1. Bałtycka 65, 10-175 Olsztyn

NIP: 739-29-96-445

www.pcpr-powiatolsztynski.pl

tel. +48 89 544 38 00

fax +48 89 544 38 11

e-mail: pcpr@powiat-olsztynski.pl

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia
 2. Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) – zwaną dalej „ustawą” oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
 3. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 ustawy. Zamawiający będzie stosował tzw. „procedurę odwróconą”, o której mowa
  w przepisie art. 24aa ust. 1 ustawy, tj. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta zostanie wstępnie oceniona najwyżej, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający wykona w stosunku do wszystkich ofert czynności wynikające z art. 87, art. 89 i art. 90 ust. 1 ustawy. Natomiast w stosunku do wstępnie wybranego wykonawcy dokonuje analizy podmiotowej pod kątem zaistnienia podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
 4. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.
 5. Wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie
  11 ust. 8 ustawy PZP w odniesieniu do dostaw i usług.
 6. Zamówienie jest planowane do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

III. Opis Przedmiotu Zamówienia

80570000-0 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
 2. Zamówienie jest podzielone na następujące części:
 • część I – blok warsztatów rozwoju osobistego skierowany do młodzieży w wieku 15 – 16 lat,
 • cześć II – Trening Zastępowania Agresji,
 • część III blok warsztatów rozwoju osobistego skierowany do osób w wieku 17 – 25 lat.
 1. Wsparciem objętych będzie łącznie do 55 osób w podziale na następujące grupy:
 • 15 wychowanków pieczy zastępczej (w tym 6 osób z terenu Powiatu Nidzickiego) w wieku 15 –16 lat, którzy przygotowują się do usamodzielnienia,
 • 40 osób (w tym 12 osób z terenu Powiatu Nidzickiego) w wieku 17-25 lat realizujących Indywidualny Program Usamodzielnienia.
 1. Zamawiający zastrzega, że ilość osób w grupach może zostać zmniejszona z powodu rezygnacji uczestników/uczestniczek z projektu co nie wpłynie na zmianę kosztów usługi.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania obecności uczestników/uczestniczek poprzez bieżące informowanie (e-mail lub faks) Zamawiającego o przypadkach braku obecności na zajęciach tj. w ciągu dwóch dni roboczych po zakończeniu każdego z warsztatów.
 3. Zamówienie realizowane będzie na terenie gmin powiatu nidzickiego / (Miasta Nidzica) i Miasta Olsztyna.
 4. Zamówienie zostaje podzielone na następujące części:
 • część I – blok warsztatów rozwoju osobistego skierowany do młodzieży w wieku 15 – 16 lat
  z podziałem na następujące warsztaty:
 1. komunikacja społeczna (termin wykonania: II.2018 r.) – dostarczenie wiedzy na temat metod i sposobów przekazu informacji, ćwiczenie umiejętności rozmowy w życiu prywatnym jak również w różnych sytuacjach społecznych, zapoznanie się z podstawowymi zasadami komunikacji interpersonalnej, nabycie umiejętności jasnego wyrażania własnych uczuć
  i potrzeb, kształtowanie umiejętności słuchania, umiejętność rozpoznawania własnych pragnień i ich wyrażania – jeden warsztat dla 15 osób trwający 4 godziny w podziale na dwie grupy (łącznie 8 godzin):

– grupa 1 – 9 osób z powiatu olsztyńskiego, warsztaty w odbędą się w Olsztynie,

– grupa 2 – 6 osób z powiatu nidzickiego, warsztaty w Nidzicy.

 1. motywacja (termin wykonania: II.2018r.) – określenie swoich celów, wewnętrzna motywacja, ćwiczenie umiejętności zamiany marzeń na konkretne cele, osiągnięcie sukcesu mimo różnych przeszkód, wytrwanie na obranej przez siebie drodze – jeden warsztat dla 15 osób trwający
  4 godziny w podziale na dwie grupy (łącznie 8 godzin):

– grupa 1 – 9 osób z powiatu olsztyńskiego, warsztaty w odbędą się w Olsztynie,

– grupa 2 – 6 osób z powiatu nidzickiego, warsztaty w Nidzicy.

 1. budowanie własnej wartości (termin wykonania: II-III.2018r.) – poznanie własnych dobrych stron, nabycie umiejętności dokładnego oceniania swoich możliwości, budowania pozytywnego wizerunku siebie, wzmacniania poczucia własnej wartości, rozwijania szacunku do siebie, wiary we własną skuteczność – jeden warsztat dla 15 osób trwający 4 godziny w podziale na dwie grupy (łącznie 8 godzin):

– grupa 1 – 9 osób z powiatu olsztyńskiego, warsztaty w odbędą się w Olsztynie,

– grupa 2 – 6 osób z powiatu nidzickiego, warsztaty w Nidzicy.

 1. zasady savoir – vivre ( termin wykonania: III-IV. 2018r.) – zapoznanie się z podstawowymi zasadami dobrych manier, znajomości obowiązujących zwyczajów, form towarzyskich i reguł grzecznościowych m.in.: form towarzyskich (np. w miejscu pracy, u znajomych,
  na przyjęciach), komunikacji (telefonicznej, internetowej), wyglądu, prezencji i właściwego ubioru, zachowania się w szczególnych sytuacjach – jeden warsztat dla 15 osób trwający
  4 godziny w podziale na dwie grupy (łącznie 8 godzin):

– grupa 1 – 9 osób z powiatu olsztyńskiego, warsztaty w odbędą się w Olsztynie,

– grupa 2 – 6 osób z powiatu nidzickiego, warsztaty w Nidzicy.

 1. radzenie sobie ze stresem (termin wykonania: IV-V.2018r.) – różne rodzaje stresu, jego przyczyny i źródła, sposoby i metody radzenia sobie ze stresem – jeden warsztat dla 15 osób trwający 4 godziny w podziale na dwie grupy (łącznie 8 godzin):

– grupa 1 – 9 osób z powiatu olsztyńskiego, warsztaty w odbędą się w Olsztynie,

– grupa 2 – 6 osób z powiatu nidzickiego, warsztaty w Nidzicy.

 1. umiejętność rozwiązywania konfliktów (termin: V-VI.2018r.) – nabycie praktycznych umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, zwiększenie umiejętności komunikowania się w sytuacjach trudnych, strategie radzenia sobie w konflikcie, budowanie bardziej satysfakcjonujących relacji z ludźmi – jeden warsztat dla 15 osób trwający  4 godziny w podziale na dwie grupy (łącznie 8 godzin):

– grupa 1 – 9 osób z powiatu olsztyńskiego, warsztaty w odbędą się w Olsztynie,

– grupa 2 – 6 osób z powiatu nidzickiego, warsztaty w Nidzicy.

 1. zarządzanie czasem (termin: VI-VII.2018r.) – trening efektywnego zarządzania czasem
  w codziennym życiu, analiza własnych zasobów i potrzeb, planowanie działań, nabycie umiejętności jak poradzić sobie z poczuciem braku czasu, jak zorganizować pracę własną,
  by osiągać wyznaczone cele i eliminować niekorzystne nawyki – jeden warsztat dla 15 osób trwający 4 godziny w podziale na dwie grupy (łącznie 8 godzin):

– grupa 1 – 9 osób z powiatu olsztyńskiego, warsztaty w odbędą się w Olsztynie,

– grupa 2 – 6 osób z powiatu nidzickiego, warsztaty w Nidzicy.

 

 • cześć IITrening Zastępowania Agresji ( termin wykonania: II-VII 2018r.) – nabycie przez uczestnika/uczestniczkę podstawowych umiejętności prospołecznych, radzenia sobie z trudnymi emocjami – sześć warsztatów dla 15 osób po 4 godziny każdy  w podziale na dwie grupy (łącznie 48 godzin):

– grupa 1 – 9 osób z powiatu olsztyńskiego – trening umiejętności prospołecznych (2 warsztaty x 4 godziny), warsztaty odbędą się w Olsztynie,

– grupa 2 – 6 osób z powiatu nidzickiego – trening umiejętności prospołecznych (2 warsztaty x 4 godziny), warsztaty w Nidzicy,

– grupa 1 – 9 osób z powiatu olsztyńskiego – trening kontroli złości (2 warsztaty x 4 godziny), warsztaty odbędą się w Olsztynie,

– grupa 2– 6 osób z powiatu nidzickiego – trening kontroli złości (2 warsztaty x 4 godziny), warsztaty w Nidzicy,

– grupa 1 – 9 osób z powiatu olsztyńskiego – trening wnioskowania moralnego (2 warsztaty x 4 godziny), warsztaty odbędą się w Olsztynie,

– grupa 2 – 6 osób z powiatu nidzickiego – trening wnioskowania moralnego (2 warsztaty x 4 godziny), warsztaty w Nidzicy.

 

 • część III blok warsztatów rozwoju osobistego skierowany do osób w wieku 17 – 25 lat
  z podziałem na następujące warsztaty:
 1. komunikacja międzyludzka – jak budować trwałe relacje z innymi (elementy networkingu) (termin wykonania II.2018r.) – nawiązywanie relacji międzyludzkich to jedna
  z najważniejszych potrzeb naszego życia. Zaspokojona pozwala nam z radością i otwartością funkcjonować w społeczeństwie, pracy, rodzinie i wśród przyjaciół, uczestnicy nabędą niezbędne umiejętności pozwalające na prawidłowe nawiązywanie relacji – jeden warsztat dla 40 osób trwający 4 godziny w podziale na cztery  grupy (łącznie 16 godzin) :

– grupa 1 – 9 osób z powiatu olsztyńskiego, warsztaty w odbędą się w Olsztynie,

– grupa 2 – 9 osób z powiatu olsztyńskiego, warsztaty w odbędą się w Olsztynie,

– grupa 3 – 10 osób z powiatu olsztyńskiego, warsztaty w odbędą się w Olsztynie,

– grupa 4 – 12 osób z powiatu nidzickiego, warsztaty w Nidzicy.

 1. kreatywne myślenie (termin wykonania: II-III.2018r.) – osoby poznają techniki kreatywnego rozwiązywania problemów, odkrycia własnych zasobów twórczych, zwiększenia swojego potencjału twórczego – jeden warsztat dla 40 osób trwający 4 godziny w podziale na cztery grupy (łącznie 16 godzin) :

– grupa 1 – 9 osób z powiatu olsztyńskiego, warsztaty w odbędą się w Olsztynie,

– grupa 2 – 9 osób z powiatu olsztyńskiego, warsztaty w odbędą się w Olsztynie,

– grupa 3 – 10 osób z powiatu olsztyńskiego, warsztaty w odbędą się w Olsztynie,

– grupa 4 – 12 osób z powiatu nidzickiego, warsztaty w Nidzicy.

 1. planowanie wydatków i zarządzanie budżetem domowym (termin wykonania: III-IV.2018r.) – nabycie umiejętności planowania i gospodarowania własnymi środkami finansowymi, pozyskanie wiedzy i narzędzi w celu poprawy swojej sytuacji finansowej, uzyskanie informacji jak radzić sobie w trudnych sytuacjach finansowych, wypracowanie podziału obowiązków
  w ramach wspólnego powadzenia gospodarstwa domowego – jeden warsztat dla 40 osób trwający 4 godziny w podziale na cztery grupy (łącznie 16 godzin) :

– grupa 1 – 9 osób z powiatu olsztyńskiego, warsztaty w odbędą się w Olsztynie,

– grupa 2 – 9 osób z powiatu olsztyńskiego, warsztaty w odbędą się w Olsztynie,

– grupa 3 – 10 osób z powiatu olsztyńskiego, warsztaty w odbędą się w Olsztynie,

– grupa 4 – 12 osób z powiatu nidzickiego, warsztaty w Nidzicy.

 1. stres i umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych ( termin wykonania: IV-V.2018r.) – różne rodzaje stresu, jego przyczyny i źródła, sposoby i metody radzenia sobie ze stresem – jeden warsztat dla 40 osób trwający 4 godziny w podziale na cztery grupy (łącznie 16 godzin) :

– grupa 1 – 9 osób z powiatu olsztyńskiego, warsztaty w odbędą się w Olsztynie,

– grupa 2 – 9 osób z powiatu olsztyńskiego, warsztaty w odbędą się w Olsztynie,

– grupa 3 – 10 osób z powiatu olsztyńskiego, warsztaty w odbędą się w Olsztynie,

– grupa 4 – 12 osób z powiatu nidzickiego, warsztaty w Nidzicy.

 1. asertywność ( termin: V-VI.2018r.) – nabycie umiejętności otwartego wyrażania myśli, przekonań i uczuć bez lekceważenia uczuć i poglądów rozmówcy, postawa asertywna, obrona własnego zdania bez agresywności, nauka działania zgodnie z obroną siebie i swoich praw a przede wszystkim zwrócenie uwagi na bardzo ważną cechę, jaką jest poczucie własnej wartości, bez której asertywność nie istnieje – jeden warsztat dla 40 osób trwający 4 godziny w podziale
  na cztery  grupy (łącznie 16 godzin) :

– grupa 1 – 9 osób z powiatu olsztyńskiego, warsztaty w odbędą się w Olsztynie,

– grupa 2 – 9 osób z powiatu olsztyńskiego, warsztaty w odbędą się w Olsztynie,

– grupa 3 – 10 osób z powiatu olsztyńskiego, warsztaty w odbędą się w Olsztynie,

– grupa 4 – 12 osób z powiatu nidzickiego, warsztaty w Nidzicy.

 1. Części 1 oraz 2 skierowane są do 15 wychowanków pieczy zastępczej zamieszkujących na terenie Powiatu Olsztyńskiego spoza MOF Olsztyna oraz powiatu nidzickiego w wieku od 15 do 16 lat, którzy przygotowują się do usamodzielnienia. Grupa ta w szczególności wymaga wsparcia społecznego ukierunkowanego na podniesienie poczucia własnej wartości umożliwiającego podejmowanie wyzwań związanych głównie z nauką oraz nabycia kompetencji umożliwiających profesjonalne przygotowanie do wymogów obecnego rynku pracy. Grupa ta będzie mogła skorzystać z różnych form wsparcia swojego rozwoju, wchodzenia w dorosłe życie i funkcjonowania w nim wśród innych ludzi. Zgodnie z zapisami umowy o dofinasowanie nadzór nad realizacją części 1 i 2 zamówienia prowadził będzie partner projektu tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy.
 2. Część 3 skierowana jest do 40 osób w wieku 17 – 25 lat realizujących IPU (przygotowujących się do usamodzielnienia) pochodzących z Gmin powiatu olsztyńskiego spoza MOF Olsztyna oraz powiatu nidzickiego. Wychowankowie opuszczający placówki opiekuńczo – wychowawcze
  i rodziny zastępcze w porównaniu z młodzieżą wychowującą się w rodzinach naturalnych mają ograniczone możliwości rozwoju osobistego i zawodowego. Do uzyskania pełnoletności przebywają w miejscu, które zapewnia im podstawowe potrzeby, w momencie usamodzielnienia przechodzą
  od kontroli i zorganizowanego funkcjonowania do pełnej samodzielności. Wzmocnienie poczucia wartości i poczucia wpływu na rzeczywistość wydają się być kluczowymi czynnikami dla przejawiania przez wychowanków motywacji do zmiany swojego życia, rozwoju oraz świadomego planowania przyszłości. Zgodnie z zapisami umowy o dofinasowanie nadzór nad realizacją części 3  zamówienia prowadził będzie lider projektu tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie.
 3. Wymagania dotyczące warsztatów:
 • Każdy warsztat będzie trwał 4 godz. w systemie zajęć popołudniowych lub weekendowych, jeden raz w miesiącu (z uwagi na realizowanie obowiązku szkolnego).
 • W szczegółowych programach zajęć warsztatowych uwzględnione zostaną treści skierowane
  do obu płci w zakresie przeciwdziałania występowaniu potencjalnie możliwych barier równościowych czy dyskryminacji np. w obszarze pracy czy życia rodzinnego. Ponadto programy warsztatów zostaną zweryfikowane przez kadrę zarządzającą Zamawiającego czy nie zawierają one bezpośrednich treści sprzecznych z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.
 1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie prowadzonych działań,
 • współpraca z koordynatorem projektu pn.: „Aktywizujemy i usamodzielniamy – 1” oraz z innymi pracownikami zatrudnionymi w projekcie,
 • prowadzenie warsztatów zgodnie z harmonogramem ustalonym i zatwierdzonym przez Zamawiającego,
 • umieszczenie logo RPO WiM 2014-2020 i logo Unii Europejskiej na wszystkich dokumentach
  i materiałach dotyczących realizacji warsztatów oraz na zaświadczeniach, zgodnie z Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020.
 • oznaczenia sal wykładowych w których będą odbywały się warsztaty poprzez umieszczenie- informacji promującej projekt,
 • wydanie każdemu uczestnikowi zaświadczenia o ukończeniu warsztatów,
 • prowadzenia stosownej dokumentacji w postaci:
 1. dziennika zajęć zawierającego listę obecności z podpisami uczestników, wymiar godzin
  i tematy zajęć,
 2. rejestru wydanych zaświadczeń potwierdzających ukończenie warsztatów,
 3. ankiet oceniających warsztaty;
 • zapewnienie sali wykładowej, która powinna być dostosowana do ilości osób skierowanych
  na warsztaty z uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami, odpowiednio wyposażona
  w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizację zajęć,
 • zapewnienia jednej przerwy kawowej podczas warsztatów dla uczestników/uczestniczek,
  na której zagwarantowane będą co najmniej: kawa, herbata, woda, mleko, cukier, cytryna, drobne słone lub słodkie przekąski typu paluszki lub kruche ciastka.
 • Zapewnienia dla każdego uczestnika/uczestniczki materiałów szkoleniowych
  do przeprowadzenia warsztatów (oddzielnie dla każdej części), w tym :
 1. Teczka: Wielość – A4, Kartonowa, na gumkę
 2. Notes biurowy: Kolor kartki – biały, Wielkość: A4, Ilość kartek: 50
 3. Długopis: metalowy/plastikowy, Wkład – niebieski/czarny; piszący
 • nadzór nad sprawami organizacyjnymi związanymi z uczestnikami projektu, w tym podanie min. siedem dni wcześniej Zamawiającemu terminu i miejsca spotkania , czuwanie nad ich obecnością podczas warsztatów.
 • przekazania Zamawiającemu w wersji elektronicznej listy osób nieobecnych na danym warsztacie w terminie 2 dni roboczych od daty zakończenia warsztatu.
 1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
 • stała współpraca z Wykonawcą,
 • przekazanie listy uczestników/uczestniczek wraz z danymi kontaktowymi,
 • informowanie uczestników/uczestniczek o miejscu i terminie warsztatów,
 • pokrycie kosztów dojazdu uczestników/uczestniczek do miejsca przeprowadzenia warsztatów,
 • przyjmowanie i weryfikacja wszelkich dokumentów powstałych w toku wykonywania zamówienia.
 1. Wymagania, o których mowa w 29 ust. 3a ustawy związane z realizacją zamówienia, dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia na usługi, których wykonanie polega
  na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.):
 • Ze względu na charakter usługi Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób wykonujących zamówienia na umowę o pracę.
 1. Wymagania, o których mowa w 30 ust. 9 ustawy: Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) określa wymagania dostosowujące go adekwatnie do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

 

 

 1. Termin realizacji zamówienia

Dla wszystkich części zamówienia – od podpisania umowy do 31 lipca 2018 roku.

 

 1. Warunki uczestnictwa w postępowaniu
 2. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
 3. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
 • Dla części I zamówienia jedną osobą dla każdego warsztatu – trenerem prowadzącym warsztaty, który posiada:
 1. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna lub psychologia lub socjologia lub praca socjalna lub nauki o rodzinie lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii lub pedagogiki lub nauk o rodzinie lub w zakresie umiejętności społecznych,
 2. doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym,
 3. co najmniej łącznie 2-letnie doświadczenie w realizacji usług szkoleniowych
  (z wykorzystaniem aktywnych form) w obszarze pracy z rodziną i dzieckiem potwierdzone odpowiednimi dokumentami (świadectwa pracy, umowy, referencje itp.). Zamawiający nie będzie sumował doświadczenia w przypadku, gdy z dokumentów będzie wynikała realizacja usług/pracy w tym samym okresie.
 • Dla części II zamówienia jedną osobą – trenera prowadzącego warsztaty, który posiada:
 1. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna lub psychologia lub socjologia lub praca socjalna lub nauki o rodzinie lub wykształcenie wyższe
  na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii lub pedagogiki lub nauk o rodzinie lub w zakresie umiejętności społecznych,
 2. doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym,
 3. co najmniej 2-letnie doświadczenie w realizacji usług szkoleniowych (z wykorzystaniem aktywnych form) w obszarze pracy z rodziną i dzieckiem potwierdzone odpowiednimi dokumentami (świadectwa pracy, umowy, referencje itp.), Zamawiający nie będzie sumował doświadczenia w przypadku, gdy z dokumentów będzie wynikała realizacja usług/pracy w tym samym okresie,
 4. uprawnienia do prowadzenia treningu zastępowania agresji poświadczone odpowiednim dokumentem.
 • Dla części III zamówienia jedną osobą dla każdego warsztatu – trenerem prowadzącym warsztaty, który posiada:
 1. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna lub psychologia lub socjologia lub praca socjalna lub nauki o rodzinie lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii lub pedagogiki lub nauk o rodzinie lub w zakresie umiejętności społecznych,
 2. doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym,
 3. co najmniej 2-letnie doświadczenie w realizacji usług szkoleniowych (z wykorzystaniem aktywnych form) w obszarze pracy z rodziną i dzieckiem potwierdzone odpowiednimi dokumentami (świadectwa pracy, umowy, referencje itp.), Zamawiający nie będzie sumował doświadczenia w przypadku, gdy z dokumentów będzie wynikała realizacja usług/pracy
  w tym samym okresie.
 • Zamawiający dopuszcza wskazanie w poszczególnych częściach zamówienia więcej niż jednej osoby np. oddzielnie dla każdego warsztatu, pod warunkiem spełniania przez wskazane osoby warunków udziału w postępowaniu.
 • W przypadku składania przez Wykonawcę oferty na więcej niż jedną część należy wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących tych części.
 • Zamawiający dopuszcza wskazanie jednej osoby do wykonania kliku części zamówienia.
  W takim przypadku wskazana osoba musi spełnić warunki dla każdej z części.
 • Uwaga: Zamawiający dopuszcza do składania ofert również osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej. W takim przypadku osoby te wypełniają wszelkie oświadczenia
  i dostarczają dokumenty potwierdzające spełniające przez nich warunków udziału
  w postępowaniu.
 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 ustawy.
 2. Zamawiający na mocy art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej
  w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z późn. zm.) złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
  UWAGA: Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
  o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przepisy art. 26 ust. 3 i 4 ustawy stosuje się

 

 1. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, które muszą być dołączone do oferty.
 2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca składa oświadczenie o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 ustawy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ,
 1. W celu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego, Wykonawca składa oświadczenie o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 1b. ustawy – wg wzoru stanowiącego załączniki nr 3 SIWZ.
 2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 1b. ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia pisemnego zobowiązania tych podmiotów
  (w formie oryginału) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia oraz złożenia oświadczenia o którym mowa w ust. 2 dotyczącego tego podmiotu.
 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
  o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego oraz złożenia oświadczenia o którym mowa w ust. 2 dotyczącego każdego z wykonawców występujących wspólnie.
 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna), warunki udziału w postępowaniu musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie. Warunek niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy Pzp musi spełniać każdy Wykonawca oddzielnie
 5. W celu ustalenia punktacji w kryterium oceny ofert „Jakość” – J -, Wykonawca zobowiązany jest złożyć informację o doświadczeniu osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, której wzór stanowi załącznik nr 4 – 6 do SIWZ.
 6. UWAGA: Przy wypełnianiu załączników nr 4 – 6 tj. oświadczeń dotyczących osób należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:
 • Wykaz usług związanych z prowadzeniem warsztatów w ramach projektów współfinasowanych ze środków UE – w tym miejscu należy wpisać wszelkie warsztaty za zakresu związanego
  z zakresem zamówienia, które prowadziła osoba wskazana w ofercie.
 • Zamawiający będzie punktował liczbę warsztatów, więc w załączniku należy ująć jak największą ich liczbę (do otrzymania maksymalnej liczby punktów należy wskazać 10), nie należy wpisywać kilku usług kończąc wpis określeniem „itd.”. Ponadto Zamawiający informuje, że nie będzie brał pod uwagę wykonanych usług, które nie zostały wpisane do złącznika a informacja o nich znajduje się np. tylko w załączonych referencjach. Zamawiający nie wymaga załączenia dokumentów potwierdzających wykonanie usług przez osobę wskazaną w załączniku, ocena tego elementu będzie dokonywana wyłącznie na podstawie oświadczenia.
 1. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta wstępnie została oceniona najwyżej nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.
 3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy Zamawiający żąda oświadczeń o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (DZ. U. z 2017 poz. 229 z późn. zm.). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Oświadczenie należy przekazać w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.
 4. Informację, o której mowa w 86 ust. 5 ustawy oraz propozycję treści oświadczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, Zamawiający zamieści niezwłocznie po otwarciu ofert
  na stronie internetowej pod adresem: http://bip.powiat-olsztynski.pl w zakładce dotyczącej przedmiotowego postępowania o zamówienie publiczne.

 

VII. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie musi złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej.

 1. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty, aktualne na dzień ich złożenia:
 • W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy złożyć na wezwanie Zamawiającego wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie usługami, wraz z informacjami na temat ich wykształcenia
  i doświadczenia zawodowego, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
 • Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe ( referencje z których będzie wynikała długość współpracy, świadectwa pracy, umowy).
 1. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie

 

VIII. Informacja o sposobie porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

 1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów, wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i ust. 3a ustawy Pzp), dla których prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.
 2. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie, ul. Bałtycka 65, 10-175 Olsztyn.
 3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: pcpr@powiat-olsztynski.pl, a faksem na nr 89 544 38 11.
 4. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
 5. W przypadku, gdy Wykonawca nie potwierdzi faktu otrzymania korespondencji, pomimo wezwania przez Zamawiającego, domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na faks lub e-mail podany w ofercie przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią tego pisma w dniu jego wysłania.
 6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie.
 7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje ujawnionym w toku postępowania Wykonawcom, bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej.
 8. Wszelkie zapytania dotyczące postępowania należy kierować na adres e-mail Zmawiającego: pcpr@powiat-olsztynski.pl.

 

 1. Wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

 1. Termin związania ofertą.
 2. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni.
 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 1. Opis sposobu przygotowania ofert
 2. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część lub więcej części.
 3. Ofertę należy przygotować na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności.
 4. Do oferty należy załączyć wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w rozdziale VI niniejszej SIWZ.
 5. Treść oferty musi być zgodna z SIWZ.
 6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 7. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej (pod rygorem nieważności).
 8. Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę/osoby reprezentujące Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, które musi zawierać zakres umocowania i we właściwej formie (oryginał lub kopia poświadczona
  za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty.
 9. Jeżeli Wykonawca składając ofertę, zastrzega sobie prawo do nie udostępnienia innym uczestnikom postępowania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów
  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, musi to wyraźnie wskazać w ofercie, poprzez złożenie stosownego oświadczenia zawierającego wykaz zastrzeżonych dokumentów oraz wykazać,
  iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (podać sposób, w jaki podjął działania ochronne w celu zachowania/ochrony tej tajemnicy). Brak tego wykazania będzie powodem nieskuteczności takiego zastrzeżenia. Dokumenty opatrzone klauzulą: „Dokument zastrzeżony” muszą być załączone w osobnej kopercie łącznie z oświadczeniem, o którym mowa powyżej, na końcu oferty.
 10. Forma oferty:
 • ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” z załącznikami,
 • ofertę należy sporządzić w sposób trwały i czytelny (np. na maszynie do pisania, komputerze, długopisem lub nieścieralnym atramentem),
 • zaleca się, aby oferta była trwale zszyta, a jej zapisane strony były ponumerowane,
 • formularz „Oferta”, oświadczenia Wykonawcy oraz zobowiązania innych podmiotów, o których mowa w art. 22a ust. 2 ustawy, należy złożyć w formie oryginałów. Upoważnienia (pełnomocnictwa) należy złożyć w formie oryginałów lub w kopii poświadczonej notarialnie. Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty, mogą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii,
 • dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone na każdej zapisanej stronie klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM”. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem),

 

XII. Miejsce i termin składania ofert.

 1. Nieprzejrzystą kopertę (opakowanie) zawierającą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie w terminie do dnia 23 stycznia 2018 r. do godz. 13:00 lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do siedziby zamawiającego) na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie, Bałtycka 65, 10-175 Olsztyn.
 2. Wykonawca zamieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanej w następujący sposób: „Oferta na przeprowadzenie warsztatów dla uczestników
  i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1” Oferta na część nr ……..”.
 3. Na kopercie (opakowaniu) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
 4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
 5. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
 6. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia 23 stycznia 2018 r. o godz. 13:15 w siedzibie Zamawiającego.
 7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
  na sfinansowanie zamówienia.
 8. Otwarcie i ocena ofert zostanie dokonana przez Komisję Przetargową. Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym: nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
  a także informacje dotyczące ceny oferty oraz terminu wykonania zamówienia publicznego.
 9. Zamawiający zamieści na stronie internetowej: http://bip.powiat-olsztynski.pl niezwłocznie po otwarciu ofert informacje dotyczące kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nazwę (firmę), adres (siedzibę) Wykonawców, a także informacje dotyczące cen złożonych ofert, terminu wykonania zamówienia zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy.

 

XIII. Opis sposobu obliczania ceny.

 1. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w złotych polskich cyfrowo
  i słownie, do dwóch miejsc po przecinku.
 3. Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty, związane z terminowym
  i prawidłowym wykonaniem zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszące się do przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty.
 4. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty winny być od razu ujęte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację zamówienia był ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń itp. działań w celu jej określenia.
 5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

 

XIV. Opis kryteriów i sposobów dokonywania oceny ofert.

 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

1) Cena – waga 60%

2) Jakość (rozumiana jako doświadczenie osoby/osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
w poszczególnych częściach zamówienia) – waga 40%

 

 1. Cena (wskaźnik C) – waga: 60 %

Wskaźnik „C” obliczany będzie wg wzoru:

C = (Cn/Cb) x 100 x 60 %

gdzie:

Cn – najniższa cena oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu,

Cb – cena oferty badanej,

60 % – ranga (znaczenie) kryterium „C”.

 

 1. Jakość – rozumiana jako doświadczenie osoby/osób wyznaczonej/ych do realizacji zamówienia
  w zakresie przeprowadzenia warsztatów (wskaźnik J) – waga 40 % – Zamawiający przyzna po 1 punkcie za każdą usługę polegająca na udziale w projekcie skierowanym do osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, wykonaną przez osobę/osoby wskazane w załączniku nr 4-6, polegającą na prowadzeniu warsztatów/zajęć tożsamych lub podobnych z przedmiotem zamówienia – maksymalna liczba punktów w kryterium J może wynieść 100 pkt. co odpowiada max. 70 usługom dla części I zamówienia, 10 usługom dla części II zamówienia oraz 50 usługom dla części III zamówienia. Jako jedna usługę należy rozumieć udział w jednym odrębnym projekcie. Wskaźnik „J” obliczany będzie wg wzoru:

 

J = (Jb/Jm) x 100 x 40 %,

gdzie:

Jm – maksymalna liczba punktów w części zamówienia

Jb – liczba punktów w ofercie badanej

40 % – ranga (znaczenie) kryterium „J”.

 

1) Kryterium „jakość” będzie rozumiane jako doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji przedmiotowego zamówienia. Zawodowa zdolność osoby zobowiązanej do realizacji zamówienia mającego charakter intelektualny, na którą składa się przede wszystkim doświadczenie ma bezpośredni wpływ na jakość wykonania zamówienia. Wobec powyższego zdolność osoby realizującej zamówienie jest bezpośrednio związana z przedmiotem zamówienia.

2) Jeżeli osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia, brała udział
w realizacji więcej niż dziesięciu usług w zakresie wymaganym przez Zamawiającego, Zamawiający przyzna tej osobie maksymalnie 10 punktów dla każdego warsztatu w poszczególnych częściach zamówienia.

3) Jeżeli osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia, nie brała udziału w realizacji usług w zakresie wymaganym przez Zamawiającego, Zamawiający przyzna tej osobie
0 punktów.

 1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych powyżej kryteriów oceny ofert oraz ich rangi. Podstawą wyboru oferty najkorzystniejszej będzie suma uzyskanych punktów
  w kryteriach: „Cena” oraz „Jakość”. Całkowita liczba punktów zostanie wyliczona dla każdej z ofert nie podlegających odrzuceniu – wg poniższego wzoru: P = C + J. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów „P” (maksymalnie 100 punktów).
 2. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
 3. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Przez oczywistą omyłkę pisarską w szczególności należy rozumieć widoczne, wbrew zamierzeniu niewłaściwe użycie wyrazu, widocznie mylną pisownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu (ów) lub jego części.
 4. Zamawiający poprawi inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 5. Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę, jeżeli:

1)jest niezgodna z ustawą,

2)jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy,

3)jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

4)zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,

5)została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,

6)zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,

7)Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy,

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 

 1. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
  w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
 2. O wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający poinformuje niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty, na zasadach i w trybie art. 92 ustawy Pzp.
 3. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w rozdziale XVI niniejszej SIWZ.
 4. UWAGA: Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia szczegółowych konspektów warsztatów, celem weryfikacji ich zgodności z zapisami wniosku
  o dofinansowanie.
 5. Wykonawcy występujący wspólnie powinni, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, dostarczyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
 6. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki. o których mowa art. 93 ust. ustawy Pzp.

 

XVI. Istotne postanowienia umowy

 1. Termin realizacji umowy: od podpisania do 31 lipca 2018 r.
 2. Kary umowne:
 • Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % całości kwoty wynagrodzenia brutto.
 • Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % całości kwoty wynagrodzenia brutto
 1. Warunki zmiany umowy:
 • zmiana terminu wykonania:
 1. na skutek uzgodnień pomiędzy Stronami dotyczących skrócenia terminu
  o uzgodniony okres,
 2. z powodu przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących niemożliwością realizacji Umowy w terminie,
 • zmiana sposobu realizacji umowy wynikająca ze zmian w obowiązujących przepisach prawa
  w zakresie wynikającym ze zmian przepisów,
 • zmiana przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, powodująca konieczność dostosowania umowy do zmiany przepisów, która nastąpiła w trakcie realizacji umowy,
 • zmniejszenie zakresu umowy, a tym samym wynagrodzenia, z przyczyn o obiektywnym charakterze lub istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie Zamawiającego.

 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

 1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
  w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp, jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

 

XVIII. Postanowienia końcowe.

 1. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy.
 4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy/ podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie prace oraz ich skutki wykonywane przez Podwykonawców, tak jak za działania własne. Wykonawca zapewnia, że Podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień umowy.

 

XIX. Wykaz załączników do SIWZ.

1. Formularz ofertowy

2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

4. Oświadczenie dotyczące osoby/osób, którymi dysponuje Wykonawca dla części I zamówienia

5. Oświadczenie dotyczące osoby/osób, którymi dysponuje Wykonawca dla części II zamówienia

6. Oświadczenie dotyczące osoby/osób, którymi dysponuje Wykonawca dla części III zamówienia