Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) jako Zamawiający w postępowaniu o zamówienie publiczne na przeprowadzenie warsztatów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1” informuje, że do upływu terminu składania ofert zostały złożone następujące oferty:

 

Nr oferty Nazwa firmy lub imię i nazwisko wykonawcy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania Cena oferty brutto

Część I

Cena oferty brutto

Część II

Cena oferty brutto

Część III

1 Pracownia Psychologiczno – Pedagogiczna Centrum Kursów Psychologicznych

POSTERUS

83 – 110 Tczew ul. Kołłątaja 2A/2

12 824,00 zł 18 320,00 zł
2 Edukacyjna Szansa AZIRO Luiza Włoch

ul. Różowa 16 10 – 149 Olsztyn

13 200,00 zł 13 200,00 zł 25 800,00 zł

 

Termin wykonania zamówienia zgodnie z postanowieniami SIWZ. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia w wysokości: 24 980,00 brutto, w tym:

Część I – 7 295,00 zł brutto

Część II – 6 285,00 zł brutto

Część III – 11 400,00 zł brutto