Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) jako Zamawiający zawiadamia, że  postępowanie o zamówienie publiczne na przeprowadzenie warsztatów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 2”

ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE

we wszystkich częściach na podstawie art. 93, ust 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.