Wykonawcy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie informuję, że w postępowaniu na przeprowadzenie indywidualnej diagnozy uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 2” wpłynęło następujące zapytanie od Wykonawcy:

Pytanie:

Jestem zainteresowana przystąpieniem do Państwa projektu, jednak po zapoznaniu się z ogłoszeniem w części dot. przeprowadzenia diagnozy psychologicznej zauważyłam, że jej zakres dokładnie pokrywa się z zadaniami doradcy zawodowego. Proszę o ściślejsze informacje, czego ma dotyczyć diagnoza psychologiczna, w jakim zakresie będzie różna od diagnozy doradcy zawodowego? Czy macie Państwo określone preferencje dotyczące zastosowania metod diagnostycznych? Czy doradca zawodowy będzie opierał swoją diagnozę na badaniach psychologa?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że diagnoza psychologiczna ma dotyczyć ustalenia indywidualnej ścieżki wsparcia psychologicznego niezbędnego do osiągnięcia rezultatu przez każdego/ą uczestnika/uczestniczkę projektu a także ustalenia kierunków indywidualnego wsparcia w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych oraz wskazania zakresu pożądanego wsparcia specjalistycznego danej osoby jakie udzielone będzie (na podstawie w/w diagnozy) w dalszych działaniach projektowych (np. dalsza współpraca z: psychologiem, terapeutą rodzinnym, seksuologiem itp.).

Zamawiający jednocześnie nie ma preferencji co do zastosowania metod diagnostycznych, których rodzaj powinien zostać wybrany przez Wykonawcę celem zapewnienie jak najlepszego efektu. Zamawiający przyjmuje, iż doradca zawodowy jak i psycholog, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, będą mieli możliwość konsultowania wyników swoich badań przy opracowywaniu ostatecznych dokumentów tj. diagnozy zawodowej oraz diagnozy psychologicznej.