Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie uprzejmie informuje o naborze wniosków w ramach programu PFRON pod nazwą „Program wyrównywania różnic między regionami III”. Szczegółowe informacje o programie oraz druki wniosków dostępne są na stronie internetowej: www.pfron.org.pl.
Adresaci programu i obszary wsparcia realizowane w 2018  r.:

1. Obszaru B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy
UWAGA: zgodnie z Rozdziałem II ust. 18 „Programu wyrównywania różnic między regionami III” pod pojęciem „urzędy”: „należy przez to rozumieć obiekty, w których mieszczą się urzędy administracji samorządu powiatowego”;
2. Obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;
3. Obszaru D (likwidacja barier transportowych):
a. placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
b. jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;
4. Obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;
5. Obszaru F (tworzenie warsztatu terapii zajęciowej) – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe.

Zainteresowane podmioty kwalifikujące się do ubiegania się o dofinansowanie w programie w obszarach: B, C, D, F mogą składać wnioski do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie (Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn, pok. 122) w terminie do dnia: 31 stycznia 2018 r.
Jednocześnie informujemy, iż podmioty kwalifikujące się do ubiegania się o dofinansowanie w programie w obszarze E mogą składać wnioski do siedziby Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Warmińsko – Mazurski w Olsztynie (ul. Mickiewicza 21/23, 10-508 Olsztyn) w terminie do dnia: 30 listopada 2018 r.