1. Zamawiający

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie

 1. Bałtycka 65, 10-175 Olsztyn

NIP: 739-29-96-445

www.pcpr-powiatolsztynski.pl

tel. +48 89 544 38 00

fax +48 89 544 38 11

e-mail: pcpr@powiat-olsztynski.pl

 

 1. Opis Przedmiotu Zamówienia
 2. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnej diagnozy uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektów wsparcie skierowane będzie łącznie do 55 osób w podziale na następujące grupy:

 1. a) 15 wychowanków pieczy zastępczej (w tym 6 osób z terenu Powiatu Nidzickiego) w wieku 15–16 lat, którzy przygotowują się do usamodzielnienia
 2. b) 40 osób (w tym 12 osób z terenu Powiatu Nidzickiego) w wieku 17-25 lat realizujących Indywidualny Program Usamodzielnienia .

Zamawiający zastrzega, że ilość osób może zostać zmniejszona z powodu rezygnacji uczestników/uczestniczek z  projektu co będzie się wiązało ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania obecności uczestników/uczestniczek poprzez bieżące informowanie (e-mail lub faks) Zamawiającego o przypadkach braku obecności na zajęciach.

Zamówienie realizowane będzie na terenie gmin powiatu nidzickiego i powiatu olsztyńskiego lub w innym miejscu wspólnie ustalonym dogodnym dla uczestnika/uczestniczki projektu.

Szczegółową listę uczestników/uczestniczek spotkań Zamawiający przekaże wybranemu w toku postępowania Wykonawcy po zakończeniu rekrutacji. W przypadku rezygnacji uczestnika/uczestniczki z udziału w spotkaniu diagnostycznym Zamawiający może wskazać kolejną osobę z listy rezerwowej pod warunkiem nieprzekroczenia ostatecznie maksymalnej liczby odbiorców wsparcia.

 1. Zamówienie zostało podzielone na 4 części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części.

Część 1 Diagnoza psychologiczna na terenie powiatu olsztyńskiego:

Usługa będzie polegała na przeprowadzeniu dla każdego uczestnika/uczestniczki z terenu powiatu olsztyńskiego (łącznie 37 osób) projektu indywidualnego spotkania diagnostycznego z psychologiem trwającego 3 godziny zegarowe.

Diagnoza ukierunkowana będzie na określenie umiejętności, zainteresowań, posiadanych predyspozycji, mocnych i słabych stron, motywacji do zmiany swojej sytuacji życiowej, chęci podjęcia działań wspierających, wizji swojej przyszłości i ma pozwolić na trafny dobór działań, głównie zawodowych, zgodnie z indywidualnymi możliwościami, predyspozycjami i oczekiwaniami każdej osoby. Zakończy się opracowaniem indywidualnej ścieżki reintegracji przygotowanej przez psychologa zapewniającej kompleksowość udzielanego wsparcia.

Wszystkie spotkania odbędą się w miejscu zamieszkania osoby lub w miejscu wspólnie ustalonym dogodnym dla uczestnika/uczestniczki. Usługa będzie wykonana według harmonogramu uzgodnionego z Zamawiającym, w godzinach ustalonych z beneficjentami projektu w dni robocze, oraz jeżeli jest to konieczne również w soboty i/lub w niedziele. Wykonawca zobowiązany jest do umawiania uczestników/uczestniczek projektu na spotkania diagnostyczne. Zamawiający nie będzie pośredniczyć w ustalaniu terminu spotkań dla poszczególnych osób.

Każdy z uczestników/uczestniczek będzie korzystał/a z doradztwa indywidualnie. Każde spotkanie diagnostyczne ma odbyć się podczas jednej wizyty,  spotkanie z psychologiem odbędzie się dla każdego uczestnika/uczestniczki jako pierwsze. Po spotkaniu diagnostycznym z psychologiem powinno odbyć się spotkanie z doradcą zawodowym w terminie uzgodnionym z uczestnikiem/uczestniczką. Nad właściwą kolejnością przeprowadzanych usług kontrolę będzie sprawował Zamawiający.

W przypadku ustalenia z uczestnikiem/uczestniczką projektu miejsca spotkania poza jego miejscem zamieszkania Wykonawca zapewnieni odpowiednie warunki lokalowe oraz wyposażenia pomieszczeń, spełniające warunki bhp i ppoż dostosowane do potrzeb realizacji działań indywidualnych z psychologiem lub doradcą zawodowym w celu nieskrępowanej pracy z uczestnikiem/uczestniczką (zachowanie dyskrecji i poufności prowadzonych rozmów bez ingerencji osób trzecich). Sale te powinny być wyposażone w podstawowe sprzęty biurowe tj.: krzesła lub fotele, stolik oraz posiadać zaplecze sanitarne.

Warunek dotyczący pomieszczenia nie musi być spełniony w przypadku przeprowadzenia spotkania diagnostycznego w miejscu zamieszkania uczestnika/uczestniczki projektu.

Potwierdzeniem wykonania usług będą harmonogramy, listy obecności oraz formularze diagnoz podpisane własnoręcznym, czytelnym podpisem psychologa i uczestnika/uczestniczki projektu biorącego udział w spotkaniach diagnostycznych.

 

Część 2 Diagnoza psychologiczna na terenie powiatu nidzickiego:

Usługa będzie polegała na przeprowadzeniu dla każdego uczestnika/uczestniczki z terenu powiatu nidzickiego (łącznie 18 osób) projektu indywidualnego spotkania diagnostycznego z psychologiem trwającego 3 godziny zegarowe.

Diagnoza ukierunkowana będzie na określenie umiejętności, zainteresowań, posiadanych predyspozycji, mocnych i słabych stron, motywacji do zmiany swojej sytuacji życiowej, chęci podjęcia działań wspierających, wizji swojej przyszłości i ma pozwolić na trafny dobór działań, głównie zawodowych, zgodnie z indywidualnymi możliwościami, predyspozycjami i oczekiwaniami każdej osoby. Zakończy się opracowaniem indywidualnej ścieżki reintegracji przygotowanej przez psychologa zapewniającej kompleksowość udzielanego wsparcia.

Wszystkie spotkania odbędą się w miejscu zamieszkania osoby lub w miejscu wspólnie ustalonym dogodnym dla uczestnika/uczestniczki. Usługa będzie wykonana według harmonogramu uzgodnionego z Zamawiającym, w godzinach ustalonych z beneficjentami projektu w dni robocze, oraz jeżeli jest to konieczne również w soboty i/lub w niedziele. Wykonawca zobowiązany jest do umawiania uczestników/uczestniczek projektu na spotkania diagnostyczne. Zamawiający nie będzie pośredniczyć w ustalaniu terminu spotkań dla poszczególnych osób.

Każdy z uczestników/uczestniczek będzie korzystał/a z doradztwa indywidualnie. Każde spotkanie diagnostyczne ma odbyć się podczas jednej wizyty,  spotkanie z psychologiem odbędzie się dla każdego uczestnika/uczestniczki jako pierwsze. Po spotkaniu diagnostycznym z psychologiem powinno odbyć się spotkanie z doradcą zawodowym w terminie uzgodnionym z uczestnikiem/uczestniczką. Nad właściwą kolejnością przeprowadzanych usług kontrolę będzie sprawował Zamawiający.

W przypadku ustalenia z uczestnikiem/uczestniczką projektu miejsca spotkania poza jego miejscem zamieszkania Wykonawca zapewnieni odpowiednie warunki lokalowe oraz wyposażenia pomieszczeń, spełniające warunki bhp i ppoż dostosowane do potrzeb realizacji działań indywidualnych z psychologiem lub doradcą zawodowym w celu nieskrępowanej pracy z uczestnikiem/uczestniczką (zachowanie dyskrecji i poufności prowadzonych rozmów bez ingerencji osób trzecich). Sale te powinny być wyposażone w podstawowe sprzęty biurowe tj.: krzesła lub fotele, stolik oraz posiadać zaplecze sanitarne.

Warunek dotyczący pomieszczenia nie musi być spełniony w przypadku przeprowadzenia spotkania diagnostycznego w miejscu zamieszkania uczestnika/uczestniczki projektu.

Potwierdzeniem wykonania usług będą harmonogramy, listy obecności oraz formularze diagnoz podpisane własnoręcznym, czytelnym podpisem psychologa i uczestnika/uczestniczki projektu biorącego udział w spotkaniach diagnostycznych.

 

Część 3 Diagnoza zawodowa na terenie powiatu olsztyńskiego:

Usługa będzie polegała na przeprowadzeniu dla każdego uczestnika/uczestniczki z terenu powiatu olsztyńskiego (łącznie 37 osób) indywidualnego spotkania diagnostycznego z doradcą zawodowym trwającego 3 godziny zegarowe.

Diagnoza ukierunkowana będzie na określenie umiejętności, zainteresowań, posiadanych predyspozycji, mocnych i słabych stron, motywacji do zmiany swojej sytuacji życiowej, chęci podjęcia działań wspierających, wizji swojej przyszłości i ma pozwolić na trafny dobór działań, głównie zawodowych, zgodnie z indywidualnymi możliwościami, predyspozycjami i oczekiwaniami każdej osoby. Zakończy się opracowaniem indywidualnej ścieżki reintegracji przygotowanej doradcę zawodowego zapewniającej kompleksowość udzielanego wsparcia.

Wszystkie spotkania odbędą się w miejscu zamieszkania osoby lub w miejscu wspólnie ustalonym dogodnym dla uczestnika/uczestniczki. Usługa będzie wykonana według harmonogramu uzgodnionego z Zamawiającym, w godzinach ustalonych z beneficjentami projektu w dni robocze, oraz jeżeli jest to konieczne również w soboty i/lub w niedziele. Wykonawca zobowiązany jest do umawiania uczestników/uczestniczek projektu na spotkania diagnostyczne. Zamawiający nie będzie pośredniczyć w ustalaniu terminu spotkań dla poszczególnych osób.

Każdy z uczestników/uczestniczek będzie korzystał/a z doradztwa indywidualnie. Każde spotkanie diagnostyczne ma odbyć się podczas jednej wizyty, będzie to drugie spotkanie diagnostyczne każdego uczestnika/uczestniczki, po wcześniejszym spotkaniu z psychologiem. Nad właściwą kolejnością przeprowadzanych usług kontrolę będzie sprawował Zamawiający.

W przypadku ustalenia z uczestnikiem/uczestniczką projektu miejsca spotkania poza jego miejscem zamieszkania Wykonawca zapewnieni odpowiednie warunki lokalowe oraz wyposażenia pomieszczeń, spełniające warunki bhp i ppoż dostosowane do potrzeb realizacji działań indywidualnych z psychologiem lub doradcą zawodowym w celu nieskrępowanej pracy z uczestnikiem/uczestniczką (zachowanie dyskrecji i poufności prowadzonych rozmów bez ingerencji osób trzecich). Sale te powinny być wyposażone w podstawowe sprzęty biurowe tj.: krzesła lub fotele, stolik oraz posiadać zaplecze sanitarne.

Warunek dotyczący pomieszczenia nie musi być spełniony w przypadku przeprowadzenia spotkania diagnostycznego w miejscu zamieszkania uczestnika/uczestniczki projektu.

Potwierdzeniem wykonania usług będą harmonogramy, listy obecności oraz formularze diagnoz podpisane własnoręcznym, czytelnym podpisem doradcy zawodowego i uczestnika/uczestniczki projektu biorącego udział w spotkaniach diagnostycznych.

 

Część 4 Diagnoza zawodowa na terenie powiatu nidzickiego:

Usługa będzie polegała na przeprowadzeniu dla każdego uczestnika/uczestniczki z terenu powiatu nidzickiego (łącznie 18 osób) indywidualnego spotkania diagnostycznego z doradcą zawodowym trwającego 3 godziny zegarowe.

Diagnoza ukierunkowana będzie na określenie umiejętności, zainteresowań, posiadanych predyspozycji, mocnych i słabych stron, motywacji do zmiany swojej sytuacji życiowej, chęci podjęcia działań wspierających, wizji swojej przyszłości i ma pozwolić na trafny dobór działań, głównie zawodowych, zgodnie z indywidualnymi możliwościami, predyspozycjami i oczekiwaniami każdej osoby. Zakończy się opracowaniem indywidualnej ścieżki reintegracji przygotowanej doradcę zawodowego zapewniającej kompleksowość udzielanego wsparcia.

Wszystkie spotkania odbędą się w miejscu zamieszkania osoby lub w miejscu wspólnie ustalonym dogodnym dla uczestnika/uczestniczki. Usługa będzie wykonana według harmonogramu uzgodnionego z Zamawiającym, w godzinach ustalonych z beneficjentami projektu w dni robocze, oraz jeżeli jest to konieczne również w soboty i/lub w niedziele. Wykonawca zobowiązany jest do umawiania uczestników/uczestniczek projektu na spotkania diagnostyczne. Zamawiający nie będzie pośredniczyć w ustalaniu terminu spotkań dla poszczególnych osób.

Każdy z uczestników/uczestniczek będzie korzystał/a z doradztwa indywidualnie. Każde spotkanie diagnostyczne ma odbyć się podczas jednej wizyty, będzie to drugie spotkanie diagnostyczne każdego uczestnika/uczestniczki, po wcześniejszym spotkaniu z psychologiem. Nad właściwą kolejnością przeprowadzanych usług kontrolę będzie sprawował Zamawiający.

W przypadku ustalenia z uczestnikiem/uczestniczką projektu miejsca spotkania poza jego miejscem zamieszkania Wykonawca zapewnieni odpowiednie warunki lokalowe oraz wyposażenia pomieszczeń, spełniające warunki bhp i ppoż dostosowane do potrzeb realizacji działań indywidualnych z psychologiem lub doradcą zawodowym w celu nieskrępowanej pracy z uczestnikiem/uczestniczką (zachowanie dyskrecji i poufności prowadzonych rozmów bez ingerencji osób trzecich). Sale te powinny być wyposażone w podstawowe sprzęty biurowe tj.: krzesła lub fotele, stolik oraz posiadać zaplecze sanitarne.

Warunek dotyczący pomieszczenia nie musi być spełniony w przypadku przeprowadzenia spotkania diagnostycznego w miejscu zamieszkania uczestnika/uczestniczki projektu.

Potwierdzeniem wykonania usług będą harmonogramy, listy obecności oraz formularze diagnoz podpisane własnoręcznym, czytelnym podpisem doradcy zawodowego i uczestnika/uczestniczki projektu biorącego udział w spotkaniach diagnostycznych.

 

III. Termin realizacji zamówienia dla wszystkich części: od podpisania zlecenia do 31 grudnia 2017 roku, z możliwością ewentualnego przedłużenia do 31 stycznia 2018 roku.

 

 1. Warunki uczestnictwa w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy którzy dysponują, bądź będą dysponować następującymi osobami które będą wykonywać zamówienie:

Dla części 1 zamówienia 1 osobą – psychologiem prowadzącym spotkania diagnostyczne na terenie powiatu olsztyńskiego, która:

 1. a) posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym na kierunku psychologia
 2. b) posiada minimum dwuletnie doświadczenie związane z diagnostyką psychologiczną potwierdzone odpowiednimi dokumentami (świadectwa pracy, umowy, referencje itp.).
 3. c) posiada minimum roczne doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 4. d) posiada minimum roczny staż pracy na rzecz rodzin /dziecka.

Dla części 2 zamówienia 1 osobą – psychologiem prowadzącym spotkania diagnostyczne na terenie powiatu nidzickiego, która:

 1. a) posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym na kierunku psychologia
 2. b) posiada minimum dwuletnie doświadczenie związane z diagnostyką psychologiczną potwierdzone odpowiednimi dokumentami (świadectwa pracy, umowy, referencje itp.).
 3. c) posiada minimum roczne doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 4. d) posiada minimum roczny staż pracy na rzecz rodzin /dziecka.

Dla części 3 zamówienia 1 osobą – doradcą zawodowym prowadzącym spotkania diagnostyczne na terenie powiatu olsztyńskiego, która:

 1. a) posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym na kierunku psychologia, socjologia, pedagogika, doradztwo zawodowe lub studia podyplomowe dotyczące problematyki rynku pracy (np. zawodoznawstwo) bądź doradztwa zawodowego. Pożądane kursy uzupełniające z zakresu doradztwa zawodowego potwierdzone certyfikatami (zaświadczeniami);
 2. b) ma co najmniej roczny staż pracy jako doradca zawodowy (w ostatnich 3 latach), poświadczony odpowiednimi dokumentami (świadectwa pracy, umowy itp.),
 3. c) posiada minimum roczne doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Dla części 4 zamówienia 1 osobą – doradcą zawodowym prowadzącym spotkania diagnostyczne na terenie powiatu nidzickiego, która:

 1. a) posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym na kierunku psychologia, socjologia, pedagogika, doradztwo zawodowe lub studia podyplomowe dotyczące problematyki rynku pracy (np. zawodoznawstwo) bądź doradztwa zawodowego. Pożądane kursy uzupełniające z zakresu doradztwa zawodowego potwierdzone certyfikatami (zaświadczeniami);
 2. b) ma co najmniej roczny staż pracy jako doradca zawodowy (w ostatnich 3 latach), poświadczony odpowiednimi dokumentami (świadectwa pracy, umowy itp.),
 3. c) posiada minimum roczne doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W przypadku składania przez Wykonawcę oferty na więcej niż jedna część należy wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących tych części.

W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego dysponowanie osobami należy załączyć do formularza oferty wykaz osób którymi będzie dysponował Wykonawca podając ich imię i nazwisko, podstawę dysponowania tymi osobami oraz kserokopię dokumentów poświadczających ich wykształcenie i doświadczenie. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie kserokopii dokumentów poświadczających wykształcenie i doświadczenie osoby, która będzie wykonywać usługę, załączonych do formularza oferty. Oferta wykonawcy, który nie potwierdzi spełniania w/w warunku zostanie odrzucona.

Uwaga: Zamawiający dopuszcza do składania ofert również osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej. W takim przypadku osoby te wypełniają wszelkie oświadczenia i dostarczają dokumenty potwierdzające spełniające przez nich warunków udziału w postępowaniu.

 

 1. Kryteria oceny ofert.

1) Cena – waga 50%

2) Jakość (rozumiana jako kwalifikacja zawodowa i doświadczenie osoby wyznaczonej

do realizacji zamówienia w zakresie konsultacji psychologiczne/doradztwa zawodowego) – waga 50%

 

 1. Cena (wskaźnik C) – waga: 50 %

Wskaźnik „C” obliczany będzie wg wzoru:

C = (Cn/Cb) x 100 x 50 %

gdzie:

Cn – najniższa cena oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu,

Cb – cena oferty badanej,

50 % – ranga (znaczenie) kryterium „C”.

 

 1. Jakość – rozumiana jako kwalifikacja zawodowa i doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w zakresie konsultacji psychologicznej/doradztwa zawodowego (wskaźnik J) – waga 50 % – Zamawiający przyzna po 10 punktów za każdą usługę polegająca na udziale w projekcie skierowanym do osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, wykonaną przez osobę wskazaną w załączniku nr 2-5, polegającą na prowadzeniu konsultacji lub diagnozy psychologicznej/zawodowej– maksymalna liczba punktów w kryterium J może wynieść 100 pkt. co odpowiada max. 10 usługom w zakresie jw. Jako jedna usługę należy rozumieć udział w jednym odrębnym projekcie. Wskaźnik „J” obliczany będzie wg wzoru:

J = J x 50 %,

gdzie:

J – punkty uzyskane przez badaną ofertę nie podlegającą odrzuceniu,

50 % – ranga (znaczenie) kryterium „J”.

1) Kryterium „jakość” będzie rozumiane jako doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji przedmiotowego zamówienia. Zawodowa zdolność osoby zobowiązanej do realizacji zamówienia mającego charakter intelektualny, na którą składa się przede wszystkim doświadczenie ma bezpośredni wpływ na jakość wykonania zamówienia. Wobec powyższego zdolność osoby realizującej zamówienie jest bezpośrednio związana z przedmiotem zamówienia.

2) Jeżeli osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia, brała udział w realizacji więcej niż dziesięciu usług w zakresie wymaganym przez Zamawiającego, Zamawiający przyzna tej osobie maksymalnie 100 punktów.

 1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych powyżej kryteriów oceny ofert oraz ich rangi. Podstawą wyboru oferty najkorzystniejszej będzie suma uzyskanych punktów w kryteriach: „Cena” oraz „Jakość”. Całkowita liczba punktów zostanie wyliczona dla każdej z ofert nie podlegających odrzuceniu – wg poniższego wzoru: P = C + J. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów „P” (maksymalnie 100 punktów).
 2. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, w tym dojazdu do miejsca spotkań diagnostycznych. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ofercie.

 

 1. Opis sposobu przygotowywania oferty oraz termin i miejsce składania ofert
 2. Wykonawca może złożyć ofert na jedną część lub więcej części.
 3. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
 4. Zaleca się, aby pierwszą stronę oferty stanowił formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 5. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.
 6. Wszystkie opracowane przez Zamawiającego załączniki do niniejszego zapytania ofertowego stanowią wyłącznie propozycję co do formy wymaganych dokumentów. Dopuszcza się przedstawienie wymaganych załączników w formie własnej opracowanej przez Wykonawcę, pod warunkiem, iż będą one zawierać wszystkie żądane przez Zamawiającego informacje.
 7. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
 8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.
 9. Wykonawca zamieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanej w następujący sposób: „Oferta na świadczenie usługi w zakresie przeprowadzenia diagnozy uczestników/uczestniczek projektu Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1. Oferta na część nr ……..” lub przesyła skan formularza oferty wraz z oświadczeniem/ami (i dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w postępowaniu) na adres e-mail Zamawiającego: pcpr@powiat-olsztynski.pl w tytule wiadomości wpisując „Oferta na świadczenie usługi w zakresie przeprowadzenia diagnozy uczestników/uczestniczek projektu Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1. Oferta na część nr ……..”.
 10. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne (lub pocztą elektroniczną) powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
 11. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, ul. Bałtycka 65, 10-175 Olsztyn lub na adres e-mail: pcpr@powiat-olsztynski.pl do dnia 9.11.2017 r. do godz. 13:00.
 12. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcy.

 

VII. Istotne postanowienia umowy

 1. Kary umowne dla części 1 i 2:
 • Wykonawca odpowiada za sumienne i staranne wykonanie spraw zleconych. Odpowiedzialność Wykonawcy z jakiegokolwiek tytułu, w tym nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy ograniczona jest do kwoty strat poniesionych przez Zamawiającego, jednak nie wyżej niż kwota wynagrodzenia otrzymanego przez Wykonawcę.
 1. Warunki zmiany umowy:
 • zmiana terminu wykonania:
 1. na skutek uzgodnień pomiędzy Stronami dotyczących skrócenia terminu
  o uzgodniony okres,
 2. z powodu przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących niemożliwością realizacji Umowy w terminie,
 • zmiana sposobu realizacji umowy wynikająca ze zmian w obowiązujących przepisach prawa w zakresie wynikającym ze zmian przepisów,
 • zmiana przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, powodująca konieczność dostosowania umowy do zmiany przepisów, która nastąpiła w trakcie realizacji umowy,
 • zmniejszenie zakresu umowy, a tym samym wynagrodzenia, z przyczyn o obiektywnym charakterze lub istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie Zamawiającego w tym w przypadku zmniejszenia liczy uczestników/uczestniczek projektu.

 

VIII. Porozumiewanie się Wykonawców z Zmawiającym

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.
 2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje ujawnionym w toku postępowania Wykonawcom, bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej.
 3. Wszelkie zapytania dotyczące procedury należy kierować na adres e-mail Zmawiającego: pcpr@powiat-olsztynski.pl.

 

Zał nr 1 do Ogłoszenia Formularz oferty

Zał nr 2 do Ogłoszenia Oświadczenie psycholog Olsztyn

Zał nr 3 do Ogłoszenia Oświadczenie psycholog Nidzica

Zał nr 4 do Ogłoszenia Oświadczenie doradca zawodowy Olsztyn

Zał nr 5 do Ogłoszenia Oświadczenie doradca zawodowy Nidzica