Z dniem 1 sierpnia 2017 r. zmianie ulegają zasady wydawania legitymacji osób niepełnosprawnych w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.)
Od 1 sierpnia 2017 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, dokumentujący niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności, dostępny na naszej stronie internetowej i w siedzibie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
Legitymację osobie niepełnosprawnej wydaje się na podstawie ostatniego prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, wskazaniach do ulg i uprawnień na okres ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż na okres:
1. 5 lat w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność:
2. 10 lat w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60 roku życia.
W przypadku osób, które ukończyły 60 rok życia legitymację wydaje się na okres ważności orzeczenia.
Za wydanie duplikatu legitymacji, pobiera się opłatę w wysokości 15 zł. Opłata stanowi dochód budżetu państwa.