Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie, w roku 2016, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej Włączenie społeczne, Działania  11.1. Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, złożyło 2 wnioski o dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFS w ramach w/w RPO WiM dotyczące kompleksowego i zindywidualizowanego wsparcia wychowanków przebywających w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Olsztyńskiego oraz osób usamodzielnionych tj.

,, Aktywizujemy i usamodzielniamy – 1” w ramach Poddziałania: RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe –  złożony w partnerstwie z Powiatem Nidzickim, w dniu 03.11.2016r.;

,, Aktywizujemy i usamodzielniamy – 2” w ramach Poddziałania: RPWM.11.01.02 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn – złożony w dniu 08.12.2016r.

Planowany termin rozstrzygnięcia w/w konkursów przewidziany jest na marzec-kwiecień 2017r.