Ocena Zasobów Pomocy Społecznej 2011

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej 2012

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej 2013

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej 2014

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej 2015

Program rozwoju pieczy zastępczej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2015 – 2017

Program przeciwdziałania przemocy oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Olsztyńskim na lata 2016 – 2020

Sprawozdanie z działalności za 2017

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej 2017

Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Olsztyńskim na lata 2016 – 2025

Program rozwoju pieczy zastępczej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2018 – 2020

Sprawozdanie z działalności za 2018

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Załączniki do Regulaminu ZFŚS

Deklaracja dostępności

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego