W strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Zespołu ds. Wsparcia i poradnictwa specjalistycznego funkcjonuje:

Punkt Interwencji Kryzysowej, który mieści się w Biskupcu przy ul. Niepodległości 4. Decyzję o przyjęciu do PIK podejmuje Dyrektor PCPR w Olsztynie, na prośbę osoby potrzebującej wsparcia. Czas pobytu w Ośrodku nie powinien przekroczyć 14 dni. W sytuacjach uzasadnionych, stwierdzonych przez Dyrektora tut. Centrum pobyt może być przedłużony do 3 miesięcy.

W ramach wsparcia:

  1. Udzielamy całodobowego schronienia dla ofiar przemocy w rodzinie lub zaistniałej innej sytuacji kryzysowej dla osób lub rodzin, wymagającej takiego działania i pomocy socjalnej dla tych osób.
  2. Udzielamy pomocy psychologicznej i prawnej z wykorzystaniem współpracujących instytucji.

Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych, Współuzależnionych i Ofiar przemocy. Wsparcia udzielają: psycholog i prawnik oraz pracownik socjalny.

Na spotkanie ze specjalistami można umówić się pod nr telefonu 89-544-38-00/21 lub 665 237 899. (miejsce spotkania ustalone zostanie indywidualnie).

Realizujemy program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz prowadzimy program psychologiczno-terapeutyczny dla sprawców przemocy.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się telefonicznie pod nr telefonu 89-544-38-00/21 lub 665-237-899.

Programy skierowane są do osób:

  • skierowanych przez sąd zobowiązanych do udziału w takich oddziaływaniach;
  • które uczestniczą lub zakończyły udział w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu, narkotyków lub innych środków psychoaktywnych, dla których oddziaływania programów mogą być uzupełnieniem terapii;
  • które czują potrzebę uczestniczenia w programach w ramach wystąpienia innych okoliczności.

Celem programów jest:

  • powstrzymanie osób stosujących przemoc przed dalszym jej stosowaniem, poprzez zamianę zachowań agresywnych;
  • nabywanie umiejętności samokontroli i kształtowanie umiejętności w codziennym życiu bez stosowania przemocy;
  • nabycie umiejętności w komunikowaniu się w sytuacjach trudnych w rodzinie bez stosowania przemocy.