POSZUKUJEMY KANDYDATA NA STANOWISKO PSYCHOLOGA

 

PCPR.K.110.2.2018      
Olsztyn 07.11.2018 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie

Informuje o możliwości składania ofert pracy

na stanowisko PSYCHOLOGA

umowa – zlecenie

I.    Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie;
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. Wykształcenie i doświadczenie: co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia.

II.    Wymagania dodatkowe:

 1. Mile widziane doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;
 2. Znajomość ustaw: o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o pomocy społecznej, ustawy o samorządzie powiatowym oraz  kodeksu postępowania administracyjnego;
 3. Predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność, dyspozycyjność, kultura osobista, odporność na stres;
 4. Umiejętność obsługi komputera oraz pakietu MS Office.

III.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Sporządzanie opinii psychologicznych w sprawie rozwoju i funkcjonowania dzieci przebywających w zastępczej formie opieki na terenie powiatu olsztyńskiego (praca głównie w środowisku zamieszkania wskazanych dzieci, wymagająca przemieszczania się między miejscowościami na terenie powiatu olsztyńskiego własnym środkiem transportu).

IV.   Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny;
 2. Życiorys zawodowy – curriculum vitae;
 3. Potwierdzone kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;
 4. Potwierdzone kserokopie świadectw pracy;
 5. Potwierdzone kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie;
 6. Potwierdzone kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje;
 7. Oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 8. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 9. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

V.     Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Oferta pracy – Psycholog  w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie lub przesłać pocztą  na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Bałtycka 65, 10-175 Olsztyn; do 23 listopada 2018 r. do godz. 14:00, decyduje data wpływu do siedziby PCPR w Olsztynie.

VI.    Informacje dodatkowe:

Kandydaci zakwalifikowani, zostaną powiadomieni indywidualnie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Nie będą rozpatrywane oferty, które wpłyną do PCPR w Olsztynie:

– po wskazanym terminie,

– w inny sposób niż określony w ogłoszeniu,

– bez wymaganego kompletu dokumentów.    

W/w oferty oraz dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni, nie odebrane w ciągu 1 miesiąca od daty upowszechnienia informacji
o zakończeniu naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

Zastrzega się możliwość wolnego wyboru oferenta.

PCPR w Olsztynie zastrzega sobie prawo do unieważnienia oferty bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys zawodowy (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informacja o wynikach naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie  pod adresem pcpr-powiatolsztynski.pl/ogloszenia oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie PCPR w Olsztynie.

Dodatkowych  informacji  udziela Pani Dominika Zacharska, pok. 2, tel. 89 544 38 02.

 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

 informuję, że:

 1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie, ul. Bałtycka 65, tel: 89 544 38 00, mail: pcpr@powiat-olsztynski.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. nr 89 544 38 05 lub adresem e-mail: iod.pcpr@powiat-olsztynski.pl
 3. Dane osobowe Pana(i) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) w celu rekrutacji do pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji.
 5. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
 6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informujemy, że na stanowisko specjalisty do spraw zamówień publicznych wybrany został:

Pan Maciej Maścianica z Olsztyna

 

 

 

 

 

 

 

POSZUKUJEMY KANDYDATA NA STANOWISKO SPECJALISTY DO SPRAW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

 

 

 

 

 

W związku z realizacją projektów „Aktywizujemy i usamodzielniamy – 1”, „Aktywizujemy i usamodzielniamy – 2”, realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie w okresie od 01.09.2017 r. do 31.12.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na łączną kwotę 1 957 825, 50 zł.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych

Miejsce pracy: Olsztyn, Nidzica.

Forma nawiązania stosunku pracy: umowa – zlecenie, własna działalność gospodarcza.
Termin wykonywanej pracy: od 01.10.2017 r. do 31.03.2018 r.

Kryterium oceny ofert: cena, doświadczenie w realizacji projektów unijnych, posiadane umiejętności i kwalifikacje.  

Główne zadania:
1. Przygotowanie, przeprowadzanie i dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych na zadania zawarte w Projekcie oraz zgodnie z wewnętrznym regulaminem jednostki.
2. Opracowanie treści SIWZ.
3. Przekazanie obowiązujących ogłoszeń do BZP oraz nadzór nad ich zamieszczeniem na stronie internetowej i w miejscu publicznie dostępnym.
4. Sporządzanie planu zamówień publicznych.
5. Prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
6. Opracowanie i uzgadnianie projektów umów z wykonawcami.
7. Gromadzenie dokumentacji niezbędnej do zawarcia umów.
8. Udział w pracach komisji przetargowej.
9. Sporządzanie pism wynikających z procedur odwoławczych.
10. Kontakty z wykonawcami.

Niezbędne wymagania:
1. Obywatelstwo polskie.
2. Wykształcenie wyższe.
3. Trzyletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu postepowań o udzielenie zamówień publicznych.
4. Znajomość tematyki zamówień publicznych w ramach programów finansowanych ze środków UE.
5. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6. Bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu: ustawy Prawo Zamówień Publicznych i aktów wykonawczych do ustawy.
7. Umiejętność stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych w praktyce.
8. Doświadczenie w tworzeniu dokumentacji przetargowej, w szczególności: wzorów umów, pism dotyczących odwołań, sporządzania protokołów.
9. Obsługa komputera: internetu, edytorów tekstów, arkuszy kalkulacyjnych (pakiet MS Office), obsługa sprzętu biurowego.         
10. Kompleksowa wiedza z zakresu spraw wykonywanych na zajmowanym stanowisku.

Dodatkowe  wymagania:
1. Ukończone kursy lub studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. Podpisany życiorys i list motywacyjny wraz z podaniem wyceny za w/w zadania.
2. Kserokopie świadectw lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
4. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.
5. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie.
6. Kserokopia dowodu osobistego.
7. Podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
8. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
9. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wszelkie pytania związane z naborem prosimy kierować do sekretariatu PCPR w Olsztynie  pod numerem: 089 544 38 00.

Termin składania dokumentów: do 30 września 2017 r. do godz. 15.00, decyduje data wpływu do siedziby PCPR w Olsztynie.

Miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Oferta pracy – Specjalista ds. zamówień publicznych” w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie  lub przesłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Bałtycka 65, 10-175 Olsztyn.

Inne informacje:
1. Wymagane dokumenty i oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.
2. Stanowisko jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
3. Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
4. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922 z późn. zm.) administratorem danych osobowych dobrowolnie przekazanych przez kandydatów w dokumentach aplikacyjnych, w celu przeprowadzenia ogłoszonego naboru jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, z siedzibą w Olsztynie przy ulicy Bałtyckiej 65. Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie zastrzega sobie możliwość przerwania procesu rekrutacyjnego, bez podania przyczyny.