Informujemy, że na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wybrany został:

Pan Mateusz Kaczmarczyk z Olsztyna

 

 

 

 

 

 

 

Informujemy, że na stanowisko psychologa wybrana została:

Pani Krystyna Jaworowska z Olsztyna

 

 

 

 

 

 

POSZUKUJEMY KANDYDATA NA STANOWISKO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

 

PCPR.K.110.3.2018      
Olsztyn 21.12.2018 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie

Informuje o możliwości składania ofert pracy

na stanowisko KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

I. Wymagania niezbędne:

1) Obywatelstwo polskie;
2) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) Wykształcenie i doświadczenie:

a) wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub

b) wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka;

4) Kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;
5) Kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;
6) Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7) Kandydat nie może wykonywać obowiązków pracownika socjalnego;
8) Kandydat nie prowadzi postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez powiat;
9) Kandydat zna przepisy: ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o samorządzie powiatowym oraz kodeksu postępowania administracyjnego.

II. Wymagania dodatkowe:

1) Samodzielność i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań;
2) Dobra umiejętność organizacji pracy własnej;
3) Predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, dyspozycyjność, kultura osobista, odporność na stres;
4) Umiejętność interpretowania przepisów;
5) Umiejętność analizy problemów i poprawnego wyciągania wniosków;
6) Umiejętność obsługi komputera oraz pakietu MS Office,
7) Posiadanie prawa jazdy kat. B.

Ze względu na specyfikę wykonywanych zadań (praca głównie w środowisku zamieszkania wskazanych rodzin zastępczych wymagająca przemieszczania się między miejscowościami na terenie powiatu olsztyńskiego) preferowane będą osoby dyspozycyjne oraz posiadające doświadczenie w pracy w instytucjach pomocy społecznej oraz wykazujące się znajomością lokalnego środowiska.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej, zamieszkałym na terenie Powiatu Olsztyńskiego;
2) Przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku;
3) Pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;
4) Zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;
5) Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
6) Udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;
7) Realizacja indywidualnej pracy w średnim wymiarze 168 h w miesiącu;
8) Przygotowywanie tygodniowego harmonogramu pracy z rodzinami;
9) Prowadzenie miesięcznej karty pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej;
10) Bieżące dokumentowanie pracy z każdą rodziną w zeszycie rodziny;
11) Współpraca z innymi pracownikami zatrudnionymi w PCPR;
12) Udział w posiedzeniach Zespołu ds. Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Powiecie Olsztyńskim;
13) Przygotowywanie niezbędnej dokumentacji wynikającej ze współpracy z rodziną;
14) Współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi organami administracji publicznej, w szczególności z sądami, ośrodkami pomocy społecznej oraz innymi podmiotami świadczącymi pracę na rzecz dziecka i rodziny a także z asystentami danej rodziny.

IV. Sposób i termin wykonywanej pracy:

umowa o pracę na czas określony – (1 etat)

V. Wymagane dokumenty:

1) List motywacyjny;
2) Życiorys zawodowy – curriculum vitae;
3) Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
4) Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy;
5) Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie;
6) Referencje;
7) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
8) Oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
9) Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
10) Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
11) Oświadczenia kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego:

• o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego;
• o braku pozbawienia władzy rodzicielskiej oraz że władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;

12) Oświadczenia kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na powyższym stanowisku.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Oferta pracy – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie lub przesłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Bałtycka 65, 10-175 Olsztyn; do 15 stycznia 2019 r. do godz. 14:00, decyduje data wpływu do siedziby PCPR w Olsztynie.

VII. Informacje dodatkowe:

Kandydaci zakwalifikowani, zostaną powiadomieni indywidualnie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Nie będą rozpatrywane oferty, które wpłyną do PCPR w Olsztynie:
– po wskazanym terminie,
– w inny sposób niż określony w ogłoszeniu,
– bez wymaganego kompletu dokumentów.

W/w oferty oraz dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni, nie odebrane w ciągu 1 miesiąca od daty upowszechnienia informacji o zakończeniu naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

Zastrzega się możliwość wolnego wyboru oferenta.

PCPR w Olsztynie zastrzega sobie prawo do unieważnienia oferty bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys zawodowy (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Informacja o wynikach naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie pod adresem www.pcpr-powiatolsztynski.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie PCPR w Olsztynie.
Dodatkowych informacji udziela Pani Dominika Zacharska, pok. 2, tel. 89 544 38 02.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informujemy, że na stanowisko specjalisty do spraw zamówień publicznych wybrany został:

Pan Maciej Maścianica z Olsztyna

 

 

 

 

 

 

 

POSZUKUJEMY KANDYDATA NA STANOWISKO SPECJALISTY DO SPRAW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

 

 

 

 

 

W związku z realizacją projektów „Aktywizujemy i usamodzielniamy – 1”, „Aktywizujemy i usamodzielniamy – 2”, realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie w okresie od 01.09.2017 r. do 31.12.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na łączną kwotę 1 957 825, 50 zł.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych

Miejsce pracy: Olsztyn, Nidzica.

Forma nawiązania stosunku pracy: umowa – zlecenie, własna działalność gospodarcza.
Termin wykonywanej pracy: od 01.10.2017 r. do 31.03.2018 r.

Kryterium oceny ofert: cena, doświadczenie w realizacji projektów unijnych, posiadane umiejętności i kwalifikacje.  

Główne zadania:
1. Przygotowanie, przeprowadzanie i dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych na zadania zawarte w Projekcie oraz zgodnie z wewnętrznym regulaminem jednostki.
2. Opracowanie treści SIWZ.
3. Przekazanie obowiązujących ogłoszeń do BZP oraz nadzór nad ich zamieszczeniem na stronie internetowej i w miejscu publicznie dostępnym.
4. Sporządzanie planu zamówień publicznych.
5. Prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
6. Opracowanie i uzgadnianie projektów umów z wykonawcami.
7. Gromadzenie dokumentacji niezbędnej do zawarcia umów.
8. Udział w pracach komisji przetargowej.
9. Sporządzanie pism wynikających z procedur odwoławczych.
10. Kontakty z wykonawcami.

Niezbędne wymagania:
1. Obywatelstwo polskie.
2. Wykształcenie wyższe.
3. Trzyletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu postepowań o udzielenie zamówień publicznych.
4. Znajomość tematyki zamówień publicznych w ramach programów finansowanych ze środków UE.
5. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6. Bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu: ustawy Prawo Zamówień Publicznych i aktów wykonawczych do ustawy.
7. Umiejętność stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych w praktyce.
8. Doświadczenie w tworzeniu dokumentacji przetargowej, w szczególności: wzorów umów, pism dotyczących odwołań, sporządzania protokołów.
9. Obsługa komputera: internetu, edytorów tekstów, arkuszy kalkulacyjnych (pakiet MS Office), obsługa sprzętu biurowego.         
10. Kompleksowa wiedza z zakresu spraw wykonywanych na zajmowanym stanowisku.

Dodatkowe  wymagania:
1. Ukończone kursy lub studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. Podpisany życiorys i list motywacyjny wraz z podaniem wyceny za w/w zadania.
2. Kserokopie świadectw lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
4. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.
5. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie.
6. Kserokopia dowodu osobistego.
7. Podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
8. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
9. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wszelkie pytania związane z naborem prosimy kierować do sekretariatu PCPR w Olsztynie  pod numerem: 089 544 38 00.

Termin składania dokumentów: do 30 września 2017 r. do godz. 15.00, decyduje data wpływu do siedziby PCPR w Olsztynie.

Miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Oferta pracy – Specjalista ds. zamówień publicznych” w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie  lub przesłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Bałtycka 65, 10-175 Olsztyn.

Inne informacje:
1. Wymagane dokumenty i oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.
2. Stanowisko jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
3. Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
4. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922 z późn. zm.) administratorem danych osobowych dobrowolnie przekazanych przez kandydatów w dokumentach aplikacyjnych, w celu przeprowadzenia ogłoszonego naboru jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, z siedzibą w Olsztynie przy ulicy Bałtyckiej 65. Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie zastrzega sobie możliwość przerwania procesu rekrutacyjnego, bez podania przyczyny.