UWAGA

Od dnia 10 maja 2019 r. treści dotyczące pracy publikowane będą

na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

pod adresem https://pcpr_olsztyn.bip.gov.pl/

lub prawa górna zakładka na stronie głównej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informujemy, że na stanowisko specjalisty do spraw zamówień publicznych wybrany został:

Pan Maciej Maścianica z Olsztyna

 

 

 

 

 

 

 

POSZUKUJEMY KANDYDATA NA STANOWISKO SPECJALISTY DO SPRAW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

 

 

 

 

 

W związku z realizacją projektów „Aktywizujemy i usamodzielniamy – 1”, „Aktywizujemy i usamodzielniamy – 2”, realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie w okresie od 01.09.2017 r. do 31.12.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na łączną kwotę 1 957 825, 50 zł.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych

Miejsce pracy: Olsztyn, Nidzica.

Forma nawiązania stosunku pracy: umowa – zlecenie, własna działalność gospodarcza.
Termin wykonywanej pracy: od 01.10.2017 r. do 31.03.2018 r.

Kryterium oceny ofert: cena, doświadczenie w realizacji projektów unijnych, posiadane umiejętności i kwalifikacje.  

Główne zadania:
1. Przygotowanie, przeprowadzanie i dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych na zadania zawarte w Projekcie oraz zgodnie z wewnętrznym regulaminem jednostki.
2. Opracowanie treści SIWZ.
3. Przekazanie obowiązujących ogłoszeń do BZP oraz nadzór nad ich zamieszczeniem na stronie internetowej i w miejscu publicznie dostępnym.
4. Sporządzanie planu zamówień publicznych.
5. Prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
6. Opracowanie i uzgadnianie projektów umów z wykonawcami.
7. Gromadzenie dokumentacji niezbędnej do zawarcia umów.
8. Udział w pracach komisji przetargowej.
9. Sporządzanie pism wynikających z procedur odwoławczych.
10. Kontakty z wykonawcami.

Niezbędne wymagania:
1. Obywatelstwo polskie.
2. Wykształcenie wyższe.
3. Trzyletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu postepowań o udzielenie zamówień publicznych.
4. Znajomość tematyki zamówień publicznych w ramach programów finansowanych ze środków UE.
5. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6. Bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu: ustawy Prawo Zamówień Publicznych i aktów wykonawczych do ustawy.
7. Umiejętność stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych w praktyce.
8. Doświadczenie w tworzeniu dokumentacji przetargowej, w szczególności: wzorów umów, pism dotyczących odwołań, sporządzania protokołów.
9. Obsługa komputera: internetu, edytorów tekstów, arkuszy kalkulacyjnych (pakiet MS Office), obsługa sprzętu biurowego.         
10. Kompleksowa wiedza z zakresu spraw wykonywanych na zajmowanym stanowisku.

Dodatkowe  wymagania:
1. Ukończone kursy lub studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. Podpisany życiorys i list motywacyjny wraz z podaniem wyceny za w/w zadania.
2. Kserokopie świadectw lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
4. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.
5. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie.
6. Kserokopia dowodu osobistego.
7. Podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
8. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
9. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wszelkie pytania związane z naborem prosimy kierować do sekretariatu PCPR w Olsztynie  pod numerem: 089 544 38 00.

Termin składania dokumentów: do 30 września 2017 r. do godz. 15.00, decyduje data wpływu do siedziby PCPR w Olsztynie.

Miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Oferta pracy – Specjalista ds. zamówień publicznych” w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie  lub przesłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Bałtycka 65, 10-175 Olsztyn.

Inne informacje:
1. Wymagane dokumenty i oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.
2. Stanowisko jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
3. Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
4. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922 z późn. zm.) administratorem danych osobowych dobrowolnie przekazanych przez kandydatów w dokumentach aplikacyjnych, w celu przeprowadzenia ogłoszonego naboru jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, z siedzibą w Olsztynie przy ulicy Bałtyckiej 65. Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie zastrzega sobie możliwość przerwania procesu rekrutacyjnego, bez podania przyczyny.