REGULAMIN ORGANIZACYJNY
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
W OLSZTYNIE

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§1

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest samodzielną jednostką organizacyjną Powiatu Olsztyńskiego wykonującą zadania własne i zlecone Powiatu z zakresu pomocy społecznej.

§2

Regulamin organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie zwanego dalej „Centrum” określa zasady organizacji oraz strukturę i zakres działania komórek wewnętrznych, samodzielnych stanowisk pracy i zespołów.

§3

Dyrektora Centrum zatrudnia Zarząd Powiatu.

§4

Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest plan finansowy obejmujący dochody i wydatki, opracowany zgodnie z uchwalonym budżetem Powiatu Olsztyńskiego.

§5

W celu realizacji zadań, Centrum współpracuje z organami administracji państwowej, samorządowej, organizacjami społecznymi, związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami, fundacjami i innymi osobami prawnymi i fizycznymi.

ROZDZIAŁ II

Struktura organizacyjna Centrum

§6

1. Centrum zarządza Dyrektor lub w czasie jego nieobecności Zastępca Dyrektora Centrum.
2. Zastępcę Dyrektora Centrum zatrudnia Dyrektor Centrum.
3. Kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej zatrudnia Zarząd Powiatu po uzyskaniu opinii Dyrektora Centrum.
4. Dyrektor Centrum prowadzi  sprawy związane ze stosunkiem pracy kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Nie uchybia to kompetencjom Starosty i Zarządu Powiatu.
5. Do zadań i kompetencji Dyrektora należy:
1) prowadzenie i organizowanie pracy Centrum,
2) zapewnienie realizacji ustawowych  zadań Centrum,
3) wydawanie z upoważnienia Starosty decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu administracji publicznej,
4) przygotowanie projektów uchwał Zarządu i Rady Powiatu w ramach zadań należących do zakresu kompetencji Centrum,
5) nadzór z upoważnienia Starosty nad jednostkami pomocy społecznej w zakresie:
a) działalności bieżącej, a w szczególności nadzoru nad utrzymaniem i podnoszeniem standardów świadczonych usług określonych w odrębnych przepisach,
b) opiniowania przedstawianych programów naprawczych niniejszych jednostek,
c) opiniowania regulaminów organizacyjnych.
6. Dyrektor w stosunku do pracowników Centrum reprezentuje pracodawcę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

§7

1. Struktura Centrum obejmuje zespoły, ośrodki i samodzielne stanowiska pracy.
2. Zespoły, ośrodki i samodzielne stanowiska pracy prowadzą sprawy w zakresie określonym w  niniejszym regulaminie.
3. Zespołami kierują Zastępca Dyrektora, Kierownik i Przewodniczący, którzy  odpowiadają przed Dyrektorem za realizację merytorycznych zadań.
4. Kierownika i przewodniczącego zatrudnia Dyrektor Centrum.
5. W  strukturze Centrum znajdują się:
1) dyrektor,
2) zastępca dyrektora,
3) główny księgowy,
4) księgowość,
5) kadry,
6) zespół pieczy zastępczej,
7) zespół świadczeń i sprawozdawczości,
8) stanowisko do spraw domów pomocy społecznej i uchodźców,
9) stanowiska pracy do spraw rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
10) powiatowy ośrodek interwencji kryzysowej,
11) powiatowy  zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności,
12) sekretariat Centrum,
13) stanowisko pracy do spraw pozyskiwania środków z Unii Europejskiej i innych programów społecznych oraz monitoring strategii rozwiązywania problemów społecznych,
14) stanowisko pracy do spraw osób niepełnosprawnych (projekt systemowy Europejskiego Funduszu Społecznego),
15) obsługa prawna Centrum.
6. Dyrektor Centrum  może powoływać zespoły robocze celem rozwiązywania problemów społecznych i innych wynikających z bieżącej pracy Centrum.
7. Schemat organizacyjny Centrum zawiera załącznik.

ROZDZIAŁ III

Zakres działalności Centrum

§8

Zakres działania Centrum obejmuje teren Powiatu Olsztyńskiego oraz obszar objęty zakresem wynikającym z porozumień zawartych pomiędzy Powiatem Olsztyńskim a innymi powiatami lub innymi organami samorządu terytorialnego.

§9

1. Do zadań własnych Powiatu wymienionych w ustawie o pomocy społecznej realizowanych przez Centrum należy:
1) opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami,
2) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa,
3) przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
4) pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę,
5) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze środowiskiem,
6) prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób,
7) prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych środków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
8) prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej,
9) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach,
10) szkolenie i doskonalenie zawodowe kadry pomocy społecznej z terenu powiatu,
11) doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu,
12) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych,
13) sporządzanie sprawozdawczości,
14) sporządzanie oceny w zakresie pomocy społecznej.

2. Do zadań Powiatu wymienionych w ustawie o pomocy społecznej  z  zakresu administracji rządowej realizowanych prze Centrum należy:
1) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, w zakresie indywidualnego programu integracji,
2) prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
3) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,
4) udzielanie cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a, pomocy w zakresie interwencji kryzysowej.

3. Z zakresu zadań  własnych Powiatu,  przewidzianych przez ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie należy:
1) opracowanie  i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
2) opracowanie i realizacja programów profilaktycznych  mających na celu udzielenie pomocy specjalistycznej zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia metod wychowawczych wobec dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą,
3) zapewnienie  osobom dotkniętym przemocą miejsc w ośrodkach wsparcia lub miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej.

4. Z zakresu zadań  administracji rządowej przewidzianych przez ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie należy:
1) tworzenie i prowadzenie specjalistycznych  ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
2) opracowanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc.

5. Z zakresu zadań przewidzianych przez ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych należy:
1) opracowywanie i realizacja powiatowych programów działań na rzecz niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i przestrzegania praw niepełnosprawnych,
2) współpraca z instytucjami administracji rządowej, organizacjami pozarządowymi i fundacjami  w opracowaniu i realizacji tych programów,
3) podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności,
4) opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa,
5) współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej,

6) dofinansowanie :
a) kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej,
b) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
c) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
d) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
e) likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
f) usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika,
g) rehabilitacji dzieci i młodzieży.

7) Zlecanie zadań w zakresie rehabilitacji społecznej fundacjom i organizacjom pozarządowym.

6. Z zakresu zadań własnych Powiatu przewidzianych przez ustawę o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej należy:
1) opracowanie i realizacja 3 letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej ,zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych,
2) zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
3) prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym,
4) tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych,
5) powoływanie centrów administracyjnych do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych,

6) prowadzenie rejestrów osób:
a) zakwalifikowanych do pełnienia rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
b) pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej oraz prowadzących rodzinny dom dziecka.

7) finansowanie:
a) świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, umieszczonych
w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych lub rodzinach pomocowych na jego terenie lub terenie innego powiatu,
b) pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym,  opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze lub regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne,
c) szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.

7. Z zakresu zadań zleconych przewidzianych przez ustawę  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej należy:
1) realizacja zadań wynikających z rządowych programów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
2) finansowanie pobytu w pieczy zastępczej osób, o których mowa w art.5, ust. 3 wymienionej wyżej ustawy.

ROZDZIAŁ  IV

Zakres zadań komórek organizacyjnych

§10

1. Zastępca Dyrektora realizuje i prowadzi bezpośredni nadzór na sprawami dotyczącymi zagadnień niepełnosprawności, świadczeń i sprawozdawczości oraz innymi w zależności od występujących potrzeb, które ustala Dyrektor Centrum.

2. Główny Księgowy:
1) prowadzi rachunkowość Centrum,
2) wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi,
3) dokonuje wstępnej kontroli:
a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
4) sporządza sprawozdania budżetowe.

3. Księgowość:
1) przygotowuje dokumenty do księgowania i zapłaty,
2) wylicza i przygotowuje  do wypłaty wynagrodzenia pracowników,
3) przygotowuje rozliczenia z ZUS, Urzędem Skarbowym,
4) wykonuje  inne czynności  z zakresu księgowości polecone przez głównego księgowego.

4. Kadry:
1) prowadzą akta osobowe pracowników Centrum oraz kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
2) prowadzą ewidencję  czasu pracy  pracowników,
3) przygotowują do akceptacji Dyrektora  indywidualne  sprawy pracownicze jak awanse, przeszeregowania, zwolnienia, nagany  itd.,
4) przygotowują projekty zarządzeń Dyrektora i innych aktów prawnych dotyczących zatrudniania i spraw osobowych,
5) sporządzają umowy cywilno-prawne w zakresie:
a) rodzinnej pieczy zastępczej,
b) orzekania o niepełnosprawności,
c) dotyczące wykonywania pracy w postaci usług na rzecz Centrum.
6) prowadzą sprawy dotyczące stażystów, wolontariuszy i praktykantów Centrum.

5. Zespół Pieczy Zastępczej:
1) prowadzi naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub prowadzenie rodzinnego domu dziecka,
2) kwalifikuje osoby kandydujące do pełnienia rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz  wydaje zaświadczenia kwalifikacyjne zawierające potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej,
3) organizuje szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
4) organizuje szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydaje świadectwa ukończenia tych szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora i wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego,
5) zapewnia rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkolenia mające na celu podnoszenie kwalifikacji,
6) zapewnia pomoc i wsparcie osobom sprawującym rodzinna opiekę zastępczą w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych,
7) organizuje dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka wolontariuszy,
8) współpracuje  ze środowiskiem lokalnym, w szczególności ośrodkami pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi,
9) prowadzi poradnictwo dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
10) zapewnia pomoc prawną osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą w szczególności w zakresie prawa rodzinnego,
11) dokonuje okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej,
12) prowadzi działalność diagnostyczno-konsultacyjną której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej oraz prowadzenie  rodzinnego  domu dziecka a także szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców tych dzieci objętych pieczą,
13) przeprowadza badania pedagogiczne i psychologiczne oraz analizy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenia  rodzinnego domu dziecka,
14) zapewnia rodzinom zastępczym  zawodowym, niezawodowym oraz prowadzącym  rodzinne domy dziecka poradnictwo, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego,
15) przedstawia staroście i radzie powiatu coroczne  sprawozdania z efektów pracy,
16) zgłasza do ośrodków adopcyjnych informacje o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,
17) organizuje opiekę nad dzieckiem w przypadku gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki,
w szczególności z powodów zdrowotnych, losowych albo wypoczynku,
18) prowadzi rejestr danych o osobach :
a) zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
b) pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej oraz prowadzących rodzinny dom dziecka,
c) pełniących funkcję rodziny spokrewnionej.
19) współpracuje z sądem i przedkłada informacje do sądu o całokształcie sytuacji osobistej dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, niezawodowej prowadzącej rodzinny dom dziecka, informacje o sytuacji rodziny oraz przygotowuje powództwa o zasądzanie świadczeń alimentacyjnych,
20) wydaje opinie dotyczące zasadności przyznawania dla rodzin zastępczych, świadczeń na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka-jednorazowo, wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki, środków na utrzymanie lokalu mieszkalnego, niezbędnego remontu tego lokalu i innych świadczeń wynikających z ustawy, dokonuje ocen rodzin zastępczych i prowadzących rodzinny dom dziecka pod względem predyspozycji do pełnienia powierzonej im funkcji oraz jakości wykonywanej pracy (pierwsza ocena nie później niż do roku od umieszczenia pierwszego dziecka a następna nie rzadziej niż co 3 lata),
21) wspiera dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego
w sporządzaniu planu pomocy dziecku,
22) wspiera proces usamodzielnień wychowanków oraz kompletuje i prowadzi dokumentacje osób usamodzielnianych,
23) uczestniczy w zespołach  do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, organizowanych przez  domy dla dzieci Powiatu Olsztyńskiego i innych placówek według  potrzeb,
24) wydaje skierowania do placówek opiekuńczo-wychowawczych,
25) zawiera porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego.

6. Zespół świadczeń i sprawozdawczości:
1) przygotowuje decyzje administracyjne w zakresie :
a) pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w  pieczy zastępczej,
b) pomocy pieniężnej na usamodzielnienie,
c) pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki,
d) pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych,
e) pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej,
f) pomocy jednorazowej dla nowopowstałych rodzin zastępczych,
g) pomocy losowej lub innych zdarzeń,
h) dofinansowania do wypoczynku i świadczeń związanych z utrzymaniem i eksploatacją lokalu/domu,
i) ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci w pieczy zastępczej rodziców biologicznych lub innych osób zobowiązanych,
2) przygotowuje i sporządza listy płac dla rodzin zastępczych,
3) przygotowuje sprawozdania dotyczące pieczy zastępczej,
4) sporządza porozumienia z innymi  powiatami dotyczące zwrotu kosztów za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej,
5) obsługuje system informatyczny POMOST, SAC, prowadzi w systemie oceny zasobów pomocy społecznej i inne sprawozdania według potrzeb Centrum i jednostek współpracujących.

7. Stanowisko do spraw domów pomocy społecznej i uchodźców:
1) umieszcza skierowane  osoby w domach pomocy społecznej,
2) przygotowuje decyzje administracyjne o pobycie oraz odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej,
3) przygotowuje postępowanie kontrolne  oraz  nadzorcze  nad prowadzeniem usług określonym standardzie w domach pomocy społecznej,
4) przygotowuje decyzje administracyjne w sprawach udzielania pomocy cudzoziemcom posiadającym status uchodźcy bądź objętych ochrona  uzupełniającą,
5) przygotowuje indywidualne programy integracyjne dla cudzoziemców i monitoring realizacji,
6) sporządza sprawozdania dotyczące liczby i ruchu mieszkańców w poszczególnych domach pomocy dla potrzeb urzędów i własnych.

8. Stanowiska pracy  do spraw rehabilitacji  osób niepełnosprawnych:
1) dofinansowują koszty działalności warsztatów terapii zajęciowej,
2) dofinansowują likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się, technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
3) dofinansowują uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
4) dofinansowują zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
5) dofinansowują zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny innych podmiotów,
6) dofinansowują  sport, kulturę, rekreację i turystykę osób niepełnosprawnych,
7) dofinansowują usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika,
8) sporządzają sprawozdania z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji,
9) przygotowują projekty uchwał w sprawie określenia zadań i przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
10) inicjują wszelkie działania, które ograniczają niepełnosprawność w tym programów na rzecz osób niepełnosprawnych,
11) realizują  programy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

9. Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej:
1) udziela całodobowego schronienia dla ofiar przemocy domowej lub zaistniałej innej sytuacji kryzysowej osób lub rodzin, wymagającej takiego działania,
2) organizuje wsparcie i poradnictwo dla osób w sytuacji kryzysowej,
3) udziela  równoległej  pomocy specjalistycznej, prawnej, psychologicznej, pedagogicznej i medycznej, z wykorzystaniem współpracujących instytucji i placówek,
4) udziela informacji dotyczących funkcjonowania placówek i instytucji zajmujących się poradnictwem i rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz pomocą osobom dotkniętym przemocą  w rodzinie,
5) realizuje inne, pozostałe zadania  wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

10. Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności:
1) realizuje zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące orzekania o stopniu niepełnosprawności dla celów poza rentowych,
2) realizuje porozumienia zawarte między powiatami dotyczące wykonywania zadań powiatowego zespołu na obszarze więcej niż jednego powiatu,
3) współdziała z organami administracji rządowej i organami jednostek samorządu terytorialnego w sprawach:
a) pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych zgodnie ze wskazaniami zawartymi w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności,
b) toczących się postępowań przed organami rentownymi i instytucjami realizującymi ubezpieczenia społeczne.
4) przyjmuje wnioski o ustalenie stopnia niepełnosprawności i niepełnosprawności,
5) wydaje orzeczenia ustalające stopień niepełnosprawności oraz orzeczenia o niepełnosprawności z określeniem wskazań dotyczących:
a) odpowiedniego zatrudnienia, uwzględniającego psychofizyczne możliwości danej osoby,
b) zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej,
c) szkolenia, w tym specjalistycznego,
d) uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej,
e) konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
f) korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji,
g) konieczności opieki lub pomocy innej osoby w związku z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
h) konieczności stałego współdziałania na co dzień osoby lub opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
i) prawa do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju,
j) spełniania przesłanek określonych w art.8 ust.1 ustawy Prawo o Ruchu Drogowym,
k) rozpatrywania odwołań od orzeczeń o stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawności,
l) przyjmowania wniosków i wydawanie legitymacji dla osób niepełnosprawnych,
m) wydawania kart parkingowych niepełnosprawnym.

11. Sekretariat Centrum:
1) uczestniczy w organizacji pracy Dyrektora Centrum,
2) prowadzi rejestr skarg i wniosków,
3) rejestruje  korespondencje  i przestrzega prawidłowego obiegu dokumentacji,
4) zajmuje się wysyłką  korespondencji,
5) prowadzi dokumentację z zakresu kontroli zarządczej,
6) prowadzi sprawy zamówień publicznych w zakresie gromadzenia przepisów, dokumentacji, pomocy innym pracownikom oraz stosuje regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 14 000 euro,
7) obsługuje narady i konferencje,
8) gospodaruje artykułami biurowymi, w tym dokonuje zakupów materiałów.

12. Stanowisko do spraw pozyskiwania środków z Unii Europejskiej i innych programów społecznych oraz monitoring strategii rozwiązywania problemów społecznych:
1) opracowuje, wdraża i monitoruje powiatową strategie rozwiązywania problemów Społecznych,
2) koordynuje prace w zakresie przygotowania oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Olsztyńskiego,
3) podejmuje działania wynikające z rozeznania potrzeb w zakresie pomocy społecznej, tworzy i realizuje programy osłonowe,
4) monitoruje i realizuje zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej,
5) inicjuje, opracowuje, wdraża programy z Europejskiego Fundusz Społecznego i inne.

13. Obsługa prawna:
1) opiniuje umowy, wzory decyzji administracyjnych, wydaje opinie prawne i inne zlecone przez Dyrektora Centrum zadania,
2) reprezentuje Centrum w postępowaniach sądowych i administracyjnych,
3) udziela porad i konsultacji.

14. Stanowisko pracy  do spraw osób niepełnosprawnych (projekt systemowy Europejskiego Funduszu Społecznego):
1) rekrutuje do projektu „ Powiat Olsztyński aktywizuje ,” mającego na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym, społecznym,
2) pomaga osobom niepełnosprawnym w uzyskaniu specjalistycznego poradnictwa i doradztwa,
3) współpracuje z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się problematyką osób niepełnosprawnych,
4) pomaga poszukiwaniu informacji o możliwości podwyższenia kwalifikacji lub podjęcia nauki przez osoby niepełnosprawne.

ROZDZIAŁ V

Wydawanie aktów normatywnych

§ 11

1. Aktami wydawanymi przez dyrektora są:
1) decyzje – w sprawach indywidualnych z zakresu działania Centrum – w imieniu i na podstawie upoważnienia Starosty,
2) wewnętrzne akty, regulujące działalność Centrum, w tym: zarządzenia, instrukcje, wytyczne, polecenia służbowe.
2. Opracowanie projektu aktu należy do stanowiska pracy, z którego właściwością rzeczową związane są sprawy będące przedmiotem realizacji aktu.
3. Pracownik opracowujący projekt danego aktu ma obowiązek opracować go pod względem merytorycznym i formalnym oraz przygotować jego uzasadnienie.
4. Rejestr aktów Centrum prowadzi sekretariat.

§ 12

1. Dyrektor Centrum podpisuje wszystkie decyzje administracyjne z upoważnienia Starosty, umowy cywilno-prawne, pisma i wystąpienia kierowane na zewnątrz.
2. W razie niemożności wydania przez Dyrektora Centrum decyzji administracyjnych lub umów cywilno-prawnych – z powodu jego nieobecności bądź innej trwałej przeszkody – całość dokumentacji, niezbędnej do wydania decyzji lub umowy cywilno-prawnej wyżej wymienionych aktów przygotowuje i przedstawia Staroście pracownik upoważniony przez Dyrektora lub inni pracownicy Centrum upoważnieni na wniosek Dyrektora.
3. W razie nieobecności Dyrektora Centrum Zastępca Dyrektora podpisuje decyzje administracyjne i umowy cywilno-prawne w zakresie uzyskanych upoważnień od Starosty lub Zarządu Powiatu oraz pisma i wystąpienia kierowane na zewnątrz.

§ 13

1. Do podpisywania przelewów, czeków i innych dokumentów obrotu pieniężnego i materialnego, jak również innych dokumentów o charakterze rozliczeniowym, stanowiących podstawę do otrzymania lub wydatkowania środków pieniężnych, uprawnieni są:
1) Dyrektor Centrum lub Zastępca Dyrektora Centrum,
2) główny księgowy Centrum.
2. Potwierdzanie wiarygodności dokumentów wytworzonych w Centrum lub dokumentów złożonych w Centrum w oryginale wykonywane jest przez pracowników Centrum upoważnionych przez dyrektora do dokonywania takich czynności.

§ 14

W celu zapewnienia jednolitego sposobu tworzenia, ewidencjonowania i przekazywania dokumentów oraz ochrony przed ich uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą wszystkie komórki organizacyjne stosują instrukcję kancelaryjną, zgodną z obowiązującymi przepisami prawa, jednolity rzeczowy wykaz akt i instrukcję archiwalną.

ROZDZIAŁ  VI

Zasady kontroli

§ 15

Celem kontroli jest zapewnienie Dyrektorowi Centrum informacji niezbędnych do efektywnego kierowania jednostką, podejmowania właściwych działań, w zakresie zadań statutowych Centrum i trafnych decyzji.

§ 16

1. Kontrola zewnętrzna prowadzona jest wobec powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz instytucji i organizacji pozarządowych  wykonujących powierzone im przez powiat zadania  z zakresu pomocy społecznej, pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych pod kątem zgodności działania z obowiązującymi przepisami, zapewnieniem wymaganych standardów, wykorzystania prawidłowego przyznanych środków finansowych.
2. Czynności kontrolne w ramach kontroli wewnętrznej dokonuje Dyrektor Centrum lub osoba przez niego upoważniona.

§ 17

1. Działalność kontrolna prowadzona jest na podstawie rocznych planów kontroli zatwierdzanych przez Dyrektora Centrum lub na podstawie doraźnych poleceń Dyrektora Centrum.
2. Plan kontroli określa zakres kontroli, jej rodzaj, jednostkę lub stanowisko pracy kontrolowane i termin przeprowadzenia kontroli.
3. Pracownicy zobowiązani do prowadzenia kontroli są odpowiedzialni za właściwe przygotowanie i przeprowadzenie kontroli, prawidłowe wykorzystanie jej wyników oraz egzekwowanie wykonania wniosków i zaleceń.
4. O sposobie wykonania wniosków i zaleceń decyduje Dyrektor Centrum.

§ 18

1. Funkcjonowanie adekwatnej oraz skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej zapewnia Dyrektor Centrum.
2. Dokumentację systemu kontroli zarządczej stanowią regulaminy oraz instrukcje ustalające wewnętrzne procedury obowiązujące w tym zakresie, a także dokumenty określające zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników Centrum oraz inne dokumenty wewnętrzne.

Rozdział VII

Tryb załatwiania spraw, przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków

§ 19

Pracownicy Centrum zobowiązani są do załatwiania spraw zgodnie z przepisami określonymi
w kodeksie postępowania administracyjnego, w innych przepisach i zgodnie z procedurami przyjętymi przez Centrum.

§ 20

1. Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywa się w dniach i godzinach pracy Centrum.
2. Rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z postanowieniami kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisami szczególnymi.
3. Przyjmowaniem i rejestrowaniem skarg i wniosków koordynuje sekretariat Centrum.
4. Osoby zajmujące się rozpatrywaniem skarg lub wniosków odpowiadają za:
1) niezwłoczne przekazanie Dyrektorowi Centrum wyjaśnień oraz dokumentacji niezbędnych do rozpatrzenia skargi i wniosku,
2) wszechstronne wyjaśnienie i terminowe załatwienie skarg i wniosków.