Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: przeprowadzenie warsztatów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

          Zamawiający Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie Bałtycka 65, 10-175 Olsztyn NIP: 739-29-96-445 www.pcpr-powiatolsztynski.pl tel. +48 89 544 38 00 fax +48 89 544 38 11 e-mail: pcpr@powiat-olsztynski.pl   Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. […]

Czytaj dalej

Zawiadomienie o wyniku postępowania. Dotyczy projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1””

        Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie zawiadamia, że w postępowaniu na przeprowadzenie warsztatów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1” prowadzonym trybie przetargu nieograniczonego, zostały wybrane następujące oferty: W części I (blok warsztatów rozwoju osobistego skierowany do młodzieży w wieku 15 – 16 lat) oferta nr 2 […]

Czytaj dalej

Zawiadomienie o wyniku postępowania. Dotyczy projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 2”

        Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie zawiadamia, że w postępowaniu na przeprowadzenie warsztatów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 2” prowadzonym trybie przetargu nieograniczonego, zostały wybrane następujące oferty: W części I (blok warsztatów rozwoju osobistego skierowany do młodzieży w wieku 15 – 16 lat) oferta nr 3 […]

Czytaj dalej

Informacja z otwarcia ofert A i U1

        Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) jako Zamawiający w postępowaniu o zamówienie publiczne na przeprowadzenie warsztatów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1” informuje, że do […]

Czytaj dalej

Informacja z otwarcia ofert A i U2

        Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) jako Zamawiający w postępowaniu o zamówienie publiczne na przeprowadzenie warsztatów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 2” informuje, że do […]

Czytaj dalej

Wyjaśnienie treści ogłoszenia. Dotyczy projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 2”

      Wykonawcy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie informuję, że w postępowaniu na przeprowadzenie warsztatów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 2” wpłynęło następujące zapytanie od Wykonawcy: Pytanie:  Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie dotyczące wymaganego doświadczenia prowadzących zająca. Chodzi o Rozdz. VI, punkt 8 – Przy wypełnianiu załączników nr 4 […]

Czytaj dalej

Wyjaśnienie treści ogłoszenia. Dotyczy projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 2”

      Wykonawcy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie informuję, że w postępowaniu na przeprowadzenie warsztatów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 2” wpłynęły następujące zapytania od Wykonawcy: Pytanie:  (pkt 10. SIWZ) Proszę o wyjaśnienie dotyczące zapisu „Każdy warsztat będzie trwał 4 godziny w systemie zajęć popołudniowych lub weekendowych, jeden […]

Czytaj dalej

Wyjaśnienie treści ogłoszenia. Dotyczy projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 2”

      Wykonawcy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie informuję, że w postępowaniu na przeprowadzenie warsztatów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 2” wpłynęło następujące zapytanie od Wykonawcy: Pytanie: Czy uczelnia niepubliczna może wziąć udział w przetargu na przeprowadzenie warsztatów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. Aktywizujemy i Usamodzielniamy – […]

Czytaj dalej

Wyjaśnienie treści ogłoszenia. Dotyczy projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1”

        Wykonawcy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie informuję, że w postępowaniu na przeprowadzenie warsztatów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1” wpłynęło następujące zapytanie od Wykonawcy: Pytanie: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informacje, na tematy  kwot, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.  Swoją prośbę […]

Czytaj dalej