Rodzinna Opieka Zastępcza Domy dla dzieci Usamodzielnienia wychowanków Domy pomocy społecznej Rehabilitacja społeczna i zawodowa Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej Powiatowy Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Olsztynie

Dane adresowe:
Plac Bema 5
10-516 Olsztyn

Godziny przyjęć: 7.00-15.00 (pon-pt)

Telefon (089) 523-28-04, 523-28-05
faks: (089) 523-28-07


Starosta Olsztyński w ramach zadań z zakresu administracji rządowej powołał Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Olsztynie, po uzyskaniu zgody Wojewody Warmińsko - Mazurskiego. Na podstawie porozumienia między Starostą Powiatu Olsztyńskiego a Starostą Powiatu Lidzbarskiego Zespół obsługuje mieszkańców Powiatu Lidzbarskiego.

Osoby, które mogą się ubiegać o wydanie orzeczenia:

Właściwość miejscową Zespołu ustala się według miejsca stałego pobytu w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych.
Właściwość miejscową ustala się według miejsca pobytu w przypadku osób:
•bezdomnych,
•przebywających poza miejscem stałego pobytu ponad dwa miesiące ze względów zdrowotnych lub rodzinnych,
•przebywających w zakładach karnych i poprawczych,
•przebywających w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności orzeka na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo, za jego zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej. Ośrodki pomocy społecznej mogą uczestniczyć na prawach strony w sprawach, w których orzeka Zespół.

Zespół wydaje orzeczenia o:

•niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia ( wniosek nr 1),
•stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia ( wniosek nr 2), •wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy (wniosek nr 2)

W celu uzyskania jednego z w/w orzeczeń należy przedłożyć do Zespołu odpowiedni wniosek wraz z dokumentacją medyczną.
Wniosek zostaje wpisany do rejestru. Sprawa powinna zostać rozpoznana w terminie do jednego miesiąca, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych lub wymagających przeprowadzenia dodatkowych badań czy konsultacji do dwóch miesięcy.

O terminie rozpatrzenia wniosku, nie później niż 7 dni przed jego rozpatrzeniem, zawiadamia się:
•osobę zainteresowaną lub jej przedstawiciela ustawowego, w przypadku orzekania o stopniu niepełnosprawności lub orzekania o wskazaniach do ulg i uprawnień,
•przedstawiciela ustawowego dziecka, w przypadku orzekania o niepełnosprawności.

W celu kontynuacji orzeczenia przez osobę niepełnosprawną, wniosek składamy nie wcześniej niż na 30 dni przed końcem ważności posiadanego orzeczenia.

NIESTAWIENIE SIĘ NA KOMISJĘ:

Niestawienie się osób w wyznaczonym terminie na posiedzeniu o wydanie orzeczenia, powoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania. W przypadku gdy niestawiennictwo zostało usprawiedliwione ważnymi przyczynami lub zdarzeniami losowymi w terminie 14 dni od dnia posiedzenia, wyznacza się nowy termin rozpatrzenia sprawy.
Jeżeli osoba zainteresowana lub dziecko nie mogą uczestniczyć w posiedzeniu składu orzekającego z powodu długotrwałej choroby i nie rokującej poprawy choroby, uniemożliwiającej osobiste stawiennictwo, potwierdzone zaświadczeniem lekarskim, badanie przeprowadza się w miejscu pobytu tej osoby lub dziecka. W przypadku gdy lekarz- przewodniczący składu orzekającego uzna posiadaną dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny stanu zdrowia, może być ona wydana bez badania.

ODWOŁANIE:

Osoba zainteresowana lub przedstawiciel ustawowy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, może wnieść odwołanie do wojewódzkiego zespołu, za pośrednictwem Zespołu, który orzeczenie wydał.

Powiatowy Zespół obowiązany jest przesłać odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

Jeżeli Zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, wydaje orzeczenie, w którym uchyla lub zmienia zaskarżone orzeczenie.

PRZEPISY USTAWY, KTÓRYMI POSŁUGUJE SIĘ POWIATOWY ZESPÓŁ:

Powiatowy Zespół przy orzekaniu o stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawności stosuje przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz 92, z póżn. zm.)
oraz:
•rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności ( Dz. U. Nr 139, poz. 1328 z póżn. zm.),

•rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia ( Dz. U. Nr 17, poz. 162 z póżn. zm.).


STOPNIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI:

Ustalono trzy stopnie niepełnosprawności:
•znaczny
•umiarkowany
•lekki

Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach chronionych lub wymagająca czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.
Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

WSKAZANIA ZAWARTE W ORZECZENIU:

W orzeczeniu poza ustaleniem niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, powinny być zawarte wskazania dotyczące w szczególności:

•odpowiedniego zatrudnienia uwzględniającego psychofizyczne możliwości danej osoby, •szkolenia, w tym specjalistycznego,
•zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej,
•uczestnictwa w terapii zajęciowej,
•konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby,
•korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki,
•konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
• konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
• konieczność zamieszkiwania w oddzielnym pokoju,
•spełniania przesłanek określonych w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2009 r. Nr 97, poz. 802).

ZAŁĄCZNIKI:
WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI - DZIECKO PRZED 16 R.Ż
ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O STANIE ZDROWIA - OSOBY MIĘDZY 16-18 R.Ż.
WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI - DLA OSOBY DOROSŁEJ
ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O STANIE ZDROWIA - OSOBA DOROSŁA
WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DLA OSÓB MIĘDZY 16 - 18 ROKIEM ŻYCIA
ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O STANIE ZDROWIA DZIECKA
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych- załącznik do wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
www.4studio.net