U W A G A

Informujemy, że wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – Moduł II, w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” dot. semestru zimowego 2019/2020 można składać :

  1. Osobiście w siedzibie Centrum lub za pośrednictwem poczty od 2 września do 10 października 2019 r.
  2. W formie elektronicznej w systemie SOW  przygotowanym przez PFRON od 16 września do 10 października 2019 r. (przejdź do strony rejestracji/logowania)

 

Informujemy, że osoby niepełnosprawne, które będą składały wniosek o dofinansowanie kosztów nauki Moduł II w formie elektronicznej w systemie SOW są zobowiązane do załączenia wymaganych załączników do wniosku:
1. Skan aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważnego).
2. Skan Zaświadczenia wydanego przez uczelnię/szkołę – zał. nr 1 do wniosku.
3. Skan Zaświadczenie z pracy zawierającego informację:
    a) rodzaj umowy i okres zatrudnienia,
    b) czy Wnioskodawca otrzymuje dofinansowanie na pokrycie kosztów kształcenia.
4. Skan aktualnej Karty Dużej Rodziny.

 

 

Dofinansowanie do zakupu wózka o napędzie elektrycznym

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przywrócił w 2019 r. dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.

Z pomocy w programie mogą korzystać zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe, które nie mogą samodzielne poruszać się za pomocą wózka o napędzie ręcznym.

W przypadku dzieci do 16 roku życia niezbędne jest orzeczenie o niepełnosprawności,  a w przypadku osób po 16 r. ż. – orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Wnioski osób, które nie są zatrudnione lub się nie uczą, muszą zawierać opinię eksperta, potwierdzającą zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku udzielonego wsparcia, z wyjątkiem osób, które posiadają potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne na wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym (specjalny), ponieważ jest ono równoważne z pozytywną opinią eksperta PFRON.

W przypadku osób w wieku emerytalnym warunkiem uzyskania pomocy jest zatrudnienie.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10 tysięcy złotych, a minimalny udział własny  w zakupie to 10 procent ceny brutto wózka.

Wznowienie dofinansowań do zakupu wózka elektrycznego to ponowne rozszerzenie oferty Funduszu skierowanej do osób, które doświadczają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się. Niwelowanie barier wynikających z ograniczonej mobilności jest kluczowe dla podejmowania aktywności zawodowej i społecznej przez osoby niepełnosprawne.

Jednocześnie przypominamy, iż termin składania wniosków w Module I, w tym do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym jest do dnia 31 sierpnia 2019 r.

 

 

 

Pilotażowy program „AKTYWNY SAMORZĄD”

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie jest Realizatorem pilotażowego programu „AKTYWNY SAMORZĄD”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

 

Program w 2019 roku obejmuje następujące formy wsparcia:

 

MODUŁ I: LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ, w tym:

 

1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

– Zadanie 1 i 4- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

– Zadanie 2 i 3- pomoc w uzyskaniu prawa jazdy;

 

2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

– Zadanie 1, 3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

– Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

– Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu;

 

3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

– Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

– Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

– Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, co najmniej na III poziomie jakości,

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego;

 

4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).

 

MODUŁ II: POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę:

– w szkole policealnej,

– w kolegium,

– w szkole wyższej ( studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem internetu), a także osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Dofinansowanie będzie następowało na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu olsztyńskiego.

Wnioski będą przyjmowane w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie, Plac Bema 5, pokój 122 lub za pośrednictwem poczty w terminach:

A. Modułu I (Obszary A D):

od dnia 6 maja 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

B. w ramach Modułu II:

  • od 4 marca 2019 r. do 30 marca 2019 r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019,
  • od 2 września 2019 r. do 10 października 2019 r. w dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020 – semestr I (zimowy).

Wnioski są dostępne w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie lub można je pobrać ze strony internetowej: www.pcpr-powiatolsztynski.pl.

 

Szczegółowe informacje na temat programu pod nr telefonu 89 523 28 00 oraz na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Pozostałe Informacje:

Komunikat 1 – PFRON z dnia 31.01.2019 r.