Pilotażowy program „AKTYWNY SAMORZĄD”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie jest Realizatorem pilotażowego programu  „AKTYWNY SAMORZĄD”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Program w 2017 roku obejmuje następujące formy wsparcia:

MODUŁ I: LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ,
w tym:

1) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
–  Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
–  Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

2) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
–  Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
–  Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

3) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
–  Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
–  Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
–  Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, co najmniej na III poziomie jakości,

4) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).

MODUŁ II: POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:
– w szkole policealnej,
– w kolegium,
– w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym) dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Dofinansowanie będzie następowało na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu olsztyńskiego.

Wnioski będą przyjmowane w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie, Plac  Bema 5 w godz. 7:00 – 15:00 lub za pośrednictwem poczty  w terminach:

A. w ramach Modułu I:

  •  od dnia 15 maja 2017 r. do dnia 30 sierpnia 2017 r.

B. w ramach Modułu II:

  • od 6 marca 2017 r. do 30 marca 2017 r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017,
  • od 4 września 2017 r. do 10 października 2017 r. w dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018 – semestr I (zimowy ).

Wnioski są dostępne w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie lub można je pobrać z zakładki Aktywny Samorząd → Wnioski do pobrania.

Szczegółowe informacje na temat programu pod nr telefonu 89 523 28 00 oraz na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Pozostałe Informacje:

Komunikat 1 PFRON z dnia 02.02.2017r.

Komunikat 2 PFRON z dnia 02.02.2017r.