U W A G A

 

Przypominamy, że od 3 września 2018 r. trwa nabór wniosków o dofinansowanie kosztów nauki ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Aktywny Samorząd”

MODUŁ II: POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:

– w szkole policealnej,

– w kolegium,

– w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w module II:

  • Znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  • Nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Dofinansowanie następuje na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu olsztyńskiego.

Wnioski są przyjmowane w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie, Plac  Bema 5, pok. 122 w godz. 7:00 do godz. 15:00 lub za pośrednictwem poczty.

Zapraszamy do składania wniosków w terminie do 10 października 2018 r./dotyczy roku szkolnego/akademickiego 2018/2019 – semestr 1 (zimowy).

Wnioski są dostępne w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie lub w zakładce Wnioski do pobrania.

Szczegółowe informacje na temat programu pod nr telefonu 89 523 28 00.

 

 

 

Pilotażowy program „AKTYWNY SAMORZĄD”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie jest Realizatorem pilotażowego programu „AKTYWNY SAMORZĄD”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Program w 2018 roku obejmuje następujące formy wsparcia:

MODUŁ I:LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ, w tym:

  • Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

–  Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

–  Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

 

  • Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

–  Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

– Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

 

  • Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

– Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

– Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

– Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, co najmniej na III poziomie jakości,

 

  • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego ).

 

MODUŁ II: POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:

– w szkole policealnej,

 – w kolegium,

– w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Dofinansowanie będzie następowało na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu olsztyńskiego.

Wnioski będą przyjmowane w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie, Plac  Bema 5 pok. 122 w godz.7:00 do godz. 15:00 lub za pośrednictwem poczty  w terminach:

        W ramach Modułu I:

od dnia 7 maja 2018 r. do dnia 30 sierpnia 2018 r.

        W ramach Modułu II:

  • od 5 marca 2018 r. do 30 marca 2018 r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018,
  • od 3 września 2018 r. do 10 października 2018 r. w dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019 – semestr I (zimowy).

Wnioski są dostępne w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie lub można je pobrać ze strony internetowej: www.pcpr-powiatolsztynski.pl.

 

 Szczegółowe informacje na temat programu pod nr telefonu 89 523 28 00 oraz na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Pozostałe Informacje:

Komunikat 1 – PFRON z dnia 01.02.2018 r.